ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ จาก กคศ. ผมขอสรุปง่ายๆ ครับ คือ

1.รร.ที่มีเด็ก 1-40 คน จะขอรับย้าย หรือบรรจุครูได้แค่ 5 เอกหลัก คือ ประถมศึกษาปฐมวัย ไทย คณิต และ อังกฤษและมีข้าราชการครูได้มากสุด 4 คน

2.รร.ที่มีเด็ก 41-80 คน จะขอรับย้าย หรือบรรจุครู ได้แค่ 5 เอกหลัก บวกกับ 2 เอกรองคือ สังคม และวิทย์ และมีข้าราชการครูได้มากสุด 6 คน

3.รร.ที่มีเด็ก 81-119 คน จะขอรับย้าย หรือบรรจุครู ได้แค่ 5 เอกหลัก บวกกับ 2 เอกรองคือ สังคม และวิทย์ บวกกับเอกอื่นๆได้อีก 1 คนและมีครูข้าราชการได้มากสุด 8 คน

4.รร.ที่มีเด็กเกิน 120 คน ยังเหมือนเดิมครับจะได้ครูตามอัตรากำลังเดิม

5.มัธยม อัตรากำลังก็จะเหมือนเดิมตามรูปที่ 2

6.ครูเอกสังคมและเอกรองอื่นๆ ก็จะไม่มีการบรรจุในโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 40 คนลงไปแล้ว

เครดิตที่มา เพจ เอกสังคมกับครูตั้ง

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๖/ว๒๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกเพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคืนครูสู่ห้องเรียน อันเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ก.ค.ศ. จึงมีมติให้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิซาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ใหม่) ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

หมายเหตุ

๑. กรณีสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๑๙ คนลงมา ให้กำหนดจำนวนครูตามวิชาเอกที่กำหนดตามช่วงจำนวนนักเรียน

๒. กรณีสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้กำหนดครูวิชาเอกปฐมวัย

๓. กรณีสถานศึกษาที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ไม่ต้องกำหนดวิชาเอกปฐมวัย

๔. กรณีสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีวิซาเอกเพิ่มเติมได้ สามารถกำหนดวิซาเอกเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา

๕. กรณีสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป และกำหนดครูครบตามวิชาเอกที่กำหนดทั้ง ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วสามารถกำหนดครูในวิซาเอกเพิ่มเติมได้ตามความต้องการจำเป็นซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศีกษา และเป็นไปตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษ/ โดยจำนวนครูต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๖. วิชาเอกการงานอาชีพ เช่น คหกรรม, เกษตรกรรม, อุตสาหกรรม ฯลฯ

เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 7

หมายเหตุ

๑. จำนวนครูชั้นต่ำ หมายถึง จำนวนครูที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดครูตามวิชาเอก (ตัวอย่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. การกำหนดจำนวนครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก ควรกำหนดครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง ๘ กลุ่มก่อน ส่วนที่เหลือ

สามารถกำหนดครูในวิชาเอกเพิ่มเติมได้ตามความต้องการจำเป็นซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเป็นไปตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา โดยจำนวนครูต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 8
ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 9
ก.ค.ศ. ว29/2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอก เกณฑ์อัตรากำลังใหม่ ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 10

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่