เช็กที่นี่ !! เกณฑ์ย้ายครู ว 18 เกณฑ์ใหม่ ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป
เช็กที่นี่ !! เกณฑ์ย้ายครู ว 18 เกณฑ์ใหม่ ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป

เช็กที่นี่ !! เกณฑ์ย้ายครู ว 18 เกณฑ์ใหม่ ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18) โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือ ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ อธิบดี และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างถึง
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565
2.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/28 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติตังนี้

  1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
  2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
  3. ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ดำเนินการย้ายรอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามปฏิทินที่ส่วนราชการกำหนด และหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ต่อไปให้แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ กรณีมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่จากการพิจารณาย้ายดังกล่าว ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี นำตำแหน่งว่างที่เหลือนั้นไปใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีกและไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้พิจารณาใช้ตำแหน่งว่างตังกล่าวไต้ตามความเหมาะสม เช่น การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้การรับโอน เป็นต้น และให้ดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้สถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างนั้นมีข้าราชการครูพร้อมปฏิบัติหน้าที่ก่อนเปิดภาคเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์)
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2
โทร. 0 2280 2828
โทรสาร 0 2280 1029

เช็กที่นี่ !! เกณฑ์ย้ายครู ว 18 เกณฑ์ใหม่ ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป
เช็กที่นี่ !! เกณฑ์ย้ายครู ว 18 เกณฑ์ใหม่ ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป 2

๓. การยื่นคำร้องขอย้ายและรอบการพิจารณาย้าย ให้มีการยื่นคำร้องขอย้ายปีละ ๒ รอบ ดังนี้
การยื่นคำร้องขอย้ายรอบที่ ๑ ให้ยื่นภายในเดือนมกราคม โดยในรอบการย้ายอาจพิจารณาย้าย
มากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ ทั้งนี้ การออกคำสั่งย้ายในแต่ละครั้ง ให้มีผลวันที่ ๑ พฤษภาคมของปีเดียวกัน และให้ผู้มี
อำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการออกคำสั่ง ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี

การยื่นคำร้องขอย้ายรอบที่ ๒ให้ยื่นภายในดือนกรกฎาคม โดยในรอบการย้ายอาจพิจารณาย้าย
มากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ ทั้งนี้ การออกคำสั่งย้ายในแต่ละครั้ง ให้มีผลวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีเดียวกัน และให้ผู้มี
อำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการออกคำสั่ง ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี

หากคำร้องขอย้ายตามข้อ ๓.๑ หรือข้อ ๓.๒ แล้วแต่กรณี ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
หรือพ้นกำหนดการพิจารณาย้ายในแต่ละรอบ ให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก และหากข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ใดประสงค์จะขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายใหม่

ที่มา :สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่