กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างศักยภาพคนอาชีวะสู่ไทยแลนด์ 4.0

อาชีวะลงนามความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างศักยภาพคนอาชีวะสู่ไทยแลนด์ 4.0

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพและสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ โดยนายนคร  ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนางปัทมา วีระวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธี

 นายนคร  ศิลปะอาชา  ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้  จะเป็นการสานสร้างประโยชน์และสานต่อการส่งเสริมการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปขับเคลื่อนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา นักเรียน และนักศึกษาอาชีวศึกษา ตลอดจนเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนำพาไปสู่การพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศ และจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาคือ ต้องการให้คนมีชีวิตที่ดี สามารถสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะและทักษะอาชีพตามมาตรฐานแต่ละอาชีพ ซึ่งอาชีวศึกษาเป็นส่วนสำคัญ ดังที่กล่าวว่า “อาชีวะสร้างชาติ”

  ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มคนในอาชีพมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว จำนวน 55 สาขาวิชา มากกว่า 775 อาชีพ พร้อมให้การรับรองสมรรถนะ จำนวน 49 สาขาวิชาชีพ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์ และการขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟความเร็วสูงและระบบราง  กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงกลุ่มพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านนางปัทมา  วีระวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งโดยภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษา คือการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานให้ตรงเป้าหมายมากทีสุด จากความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้เป็นระบบมากขึ้น และจะเชื่อมโยงกับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สอดรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล ที่พร้อมจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0

    รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ การพัฒนาศักยภาพบุคคลรวมถึงครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพ หรือสาขาอาชีพซึ่งได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกัน รองรับนโยบายรัฐบาล

รองเลขาธิการฯ ได้กล่าวปิดท้ายว่า “ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคคล ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการสนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวมถึงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป”

ที่มา : สอศ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่