อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอบรับนโยบาย สพฐ.มุ่งสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning สู่สมรรถนะชวนครูร่วมแบ่งปันแผนการสอนในโครงการ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ”
อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอบรับนโยบาย สพฐ.มุ่งสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning สู่สมรรถนะชวนครูร่วมแบ่งปันแผนการสอนในโครงการ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ”

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอบรับนโยบาย สพฐ. มุ่งสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning สู่สมรรถนะ ชวนครูร่วมแบ่งปันแผนการสอนในโครงการ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ”

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อทักษะผู้เรียนแห่งโลกยุคใหม่  สอดรับนโยบาย สพฐ. และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้แผนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับธรรมชาตวิชารวมถึงบริบทของผู้เรียน ริเริ่มโครงการแบ่งปันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะ ในหัวข้อ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ” ชวนครูทุกสังกัดทั่วประเทศส่งแผนการสอนเพื่อร่วมคัดเลือกตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด Active Learning หรือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ถือเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปที่ “กระบวนการเรียนรู้” มากกว่า “เนื้อหาวิชา” เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

โครงการ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากครูไทยทั่วประเทศ มีผู้ส่งแผนฯ เข้าร่วมการพิจารณาทั้งสิ้นกว่า 600 แผนฯ จาก 77 จังหวัด ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทุกแผนฯ ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อนำไปปรับใช้ได้จริงในห้องเรียน โดยทางอักษร เอ็ดดูเคชั่นเปิดให้ครูท่านอื่น ๆ สามารถดาวน์โหลดแผนฯ นำไปปรับใช้ในห้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.aksorn.com/100LessonPlan ส่งผลให้ครูทั่วประเทศมีส่วนร่วมกับแผนฯ ในโครงการมากกว่า 50,000 ครั้ง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะช่วยผลักดันให้ห้องเรียนทั่วประเทศไทยได้กลายเป็นห้องเรียนแบบ Active Learning 

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอบรับนโยบาย สพฐ.มุ่งสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning สู่สมรรถนะชวนครูร่วมแบ่งปันแผนการสอนในโครงการ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ”
อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอบรับนโยบาย สพฐ.มุ่งสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning สู่สมรรถนะชวนครูร่วมแบ่งปันแผนการสอนในโครงการ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ” 3

คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและขอขอบคุณที่ครูไทยตื่นตัวในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ส่งผลให้ครูและนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้โครงการ 100 แผนฯ ยังทำให้เราได้ค้นพบครูไทยที่มีศักยภาพมากมายและพร้อมจะส่งเสริมการศึกษาไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การสอนแบบ Active Learning ยังส่งผลให้เด็กไทยเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ คิดเป็น แก้ปัญหาได้ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมให้กลายเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์และกำลังสำคัญของชาติต่อไป”

จากการสัมภาษณ์ครูที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา โดยรวมได้บอกว่า ไม่มีการสอนใดที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับบริบทของห้องเรียนและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ผู้สอนต้องเลือกรูปแบบการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เด็ก ๆ ได้สามารถสร้างประสบการณ์เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และคาดหวังว่าแผนนี้จะสามารถส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจให้ครูไทยทั่วประเทศเพื่อจุดประกายวิธีการสอนใหม่ ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสมรรถนะให้ผู้เรียนเกิดเป็นทักษะที่พร้อมรับกับโลกยุคใหม่ได้ในอนาคต

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ตอบรับนโยบาย สพฐ.มุ่งสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning สู่สมรรถนะชวนครูร่วมแบ่งปันแผนการสอนในโครงการ “ร่วมแชร์ 100 แผนฯ สร้างแรงบันดาลใจ” 4

อักษร เอ็ดดูเคชั่นได้ตระหนักและเล็งเห็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนจากการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้และเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ความรู้ที่เกิดขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างแท้จริงและก่อให้เกิดทักษะแห่งโลกอนาคตที่จะพร้อมผลักดันประเทศไทยให้พัฒนาและส่งเสริมโลกแห่งการเรียนรู้ให้เกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ขอบคุณข่าว : อักษร เอ็ดดูเคชั่น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่