หน้าแรก ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564

647
0
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ และดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ ปีต่อ ๑ ครั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จํานวน ๑๕๓ โรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๑๖๑ โรงเรียน และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๒๗ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๔๔๑ โรงเรียน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกระดับ ทุกโรงเรียน กิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ ของลูกเสือ จึงได้ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจําปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียน ต้นแบบลูกเสือเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆ สนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนา เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิต ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีวินัย จิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย สร้างสังคมให้มีความรัก ความสามัคคีให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าสืบไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนากิจการลูกเสือ และเป็นขวัญกําลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งมั่นพัฒนา งานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดี สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจําปี ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ (ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมจัดส่งเอกสารผลการคัดเลือกมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณให้กับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ภายหลังจากได้รับผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564

Download เอกสาร
1. หลักเกณฑ์โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ15072560
2. การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ64

ขอบคุณที่มา : สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here