ด่วนที่สุด หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สำหรับใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2566
ด่วนที่สุด หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สำหรับใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2566

ด่วนที่สุด หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สำหรับใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2566

หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำหรับใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2566 กรณีคุรุสภาออกใบอนุญาตให้ไม่ทันกำหนดวันปิดรับสมัครสอบ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดสอบแข่งขันเพื่อบรรฉุแต่งตั้งบุคคลการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานเลขาธิการคุรสภา ขอเรียนว่าการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและหลักฐานอื่นเพื่อใช้แสดงในการประกอบวิซาชีพครูตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ๓ ประเภท คือ ๑) ใบอนุญาต ได้แก่ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าทีครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบริชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นสูง ๒) หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู) ๓) หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูแสะบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งขณะนี้มีผู้มายื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นจำนวนมากอาจดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ทันภายในวันปิดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิกรคุรุสภา จึงขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานรับสมัครสอบในการใช้เอกสารหนังสือรับรองจากคุรุสภา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางกรศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้ที่อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือมายังหน่วยงนของท่านแจ้งให้หน่วยงานรับสมัครสอบให้ความอนุเคราะห์ใช้หนังสือรับรองดังกล่าวช้างตันได้ จะขอบคุณมาก

ด่วนที่สุด หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สำหรับใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2566
ด่วนที่สุด หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สำหรับใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2566 3
ด่วนที่สุด หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู สำหรับใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. รอบทั่วไป 2566 4

ขอบคุณที่มา :: คุรุสภา – สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ksp.or.th)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่