สพฐ. จัดทำ OBEC Poll
สพฐ. จัดทำ OBEC Poll "สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน" ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2566

สพฐ. จัดทำ OBEC Poll “สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน” ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2566

สพฐ. โดย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่าน ตอบ OBEC Poll “สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน”

ผลการสำรวจครั้งนี้ เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช้ในการลดภาระงานครู ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ขอความร่วมมือข้าราชการครูทุกท่านตอบ OBEC Poll “ความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน” เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดทำรูปแบบและแนวทางการประเมินเพื่อลดภาระของสถานศึกษา ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา) โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2566

สพฐ. จัดทำ OBEC Poll "สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน" ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2566
สพฐ. จัดทำ OBEC Poll "สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน" ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2566 3

ประเด็นการสำรวจ

  1. ภาระงาน การประเมิน/รายงาน ที่เกิดจากโครงการและกิจกรรม จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก สพฐ.
  2. ภาระงาน การประกวด/แข่งขัน ที่เกิดจากโครงการและกิจกรรม จากหน่วยงานภายใน/ภายนอก สพฐ.
  3. ภาระงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการประเมิน/รายงาน/ประกวด/แข่งขัน
    เช่น การเงิน พัสดุ ธุรการ เป็นต้น

สตผ.สพฐ. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจนี้ ความคิดเห็นที่ได้จากทุกท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการลดภาระงานครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

โดยท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสำรวจ ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2566 ทางลิงค์นี้

สพฐ. จัดทำ OBEC Poll "สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน" ระหว่างวันที่ 22- 26 พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณที่มา : สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.สพฐ.) ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่