หน้าแรก ข่าวการศึกษา สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

10088
0
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔

การขับเคลื่อนประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นหน้าที่ ของพลเมืองไทยทุกคน รวมทั้งเด็กและเยาวชนอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ดังนั้น การพัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ สติปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความฉลาดทาง ปัญญา และทางอารมณ์ มีทัศนคติที่เป็นบวก รวมทั้งมีคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนความคิดและการกระทํา จึงเป็นการสร้างรากฐานสําคัญในการสร้างพลเมืองยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคําขวัญว่า “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดี มีคุณธรรม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของตนเองในยุคชีวิต วิถีใหม่ พร้อมทั้งการสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์เพื่อสังคมตามฐานะหน้าที่ของตน ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ก้าวไปสู่อนาคต ที่สวยงาม โดยใช้คุณธรรมเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจและสติให้สามารถดํารงตนอยู่ในความดีงาม อาทิเช่น ความขยันหมั่นเพียร ประหยัด มีวินัย เป็นต้น และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่เด็กและเยาวชน ทุกคนต้องยึดมั่นไว้ คือ ความภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ รู้จักกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ และครู อาจารย์ เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณค่าได้ อย่างน่าภาคภูมิใจ

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๔ ผมขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีกําลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
บทความก่อนหน้านี้ล่าสุด!! เล็งคลอดมาตรการเยียวยาประชาชนประมาณ 40 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19
บทความถัดไปสพฐ.เลื่อนสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ (ว16) ออกไปไม่มีกำหนด-สอบปลายภาคยืนยันกำหนดการเดิม
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่