สารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พุทธศักราช 2564 วันที่ 16 มกราคม 2564
สารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พุทธศักราช 2564 วันที่ 16 มกราคม 2564

สารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พุทธศักราช 2564 วันที่ 16 มกราคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๒๕ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

“ครู” เป็นบุคลากรสําคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติ และมีบทบาทในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ครูยุคใหม่จึงต้องเป็นผู้อํานวยการในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงศาสตร์สาขาต่าง เป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วน เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล ตลอดจนนําเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการจัดทําแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูง ดังนั้น อนาคตของชาติจึงอยู่ที่การศึกษา และการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วย

วันครูปีนี้ ผมได้มอบคําขวัญว่า “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจําชาติ” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ต้อง มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครูจึงต้องได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตวิถีใหม่ นอกจากนี้ ครูยังต้องเป็นบุคลากรตัวอย่าง ในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยกย่องของผู้คนในสังคม และเป็นต้นแบบที่ดี ให้แก่ศิษย์ได้ดําเนินรอยตาม เพื่อเป็นคนเก่งคนดี มีความทันสมัย มีคุณธรรมประจําใจ และเป็นอนาคตของชาติ

เนื่องในโอกาส “วันครู” ครั้งที่ ๒๕ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ผมขอส่งความปรารถนาดี และกําลังใจ มายังคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ ความสุข ความเจริญ มีกําลังกาย กําลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 วันที่ 16 มกราคม 2564
สารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พุทธศักราช 2564 วันที่ 16 มกราคม 2564
สารจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พุทธศักราช 2564 วันที่ 16 มกราคม 2564

ขอบคุณที่มา : Facebook ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่