หน้าแรก ข่าวการศึกษา สมศ.แจ้งแนวทางการประเมิน รอบสี่ จะลงพื้นที่เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดCovid-19

สมศ.แจ้งแนวทางการประเมิน รอบสี่ จะลงพื้นที่เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดCovid-19

130
0
สมศ.แจ้งแนวทางการประเมิน รอบสี่ จะลงพื้นที่เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดCovid-19

สมศ.แจ้งแนวทางการประเมิน รอบสี่ จะลงพื้นที่เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว เนื่องจากการแพร่ระบาดCovid-19 ประกาศจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เรื่อง แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) รายละเอียดดังนี้

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ขณะนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. มีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน โดย สมศ. ได้รับข้อกังวลใจ จากบุคลากรทางการศึกษา และขอให้ สมศ. เลื่อนการเข้าประเมินสถานศึกษารอบที่สื่ออกไปก่อน เพราะเกรงว่าจะต้องไปโรงเรียนในช่วงวิกฤติดังกล่าว เพื่อจัดเตรียมเอกสารรับการประเมิน

สมศ. ขอแจ้งให้ทราบว่า ในขณะนี้การดําเนินงานของ สมศ. อยู่ในขั้นตอน ของการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการจัดเตรียมคณะผู้ประเมินภายนอก ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย สมศ. จะลงพื้นที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเมื่อสถานศึกษาได้ทําการเปิดภาคเรียนแล้ว

ทั้งนี้ สมศ.พร้อมที่จะดําเนินงานตามนโยบายของรัฐเพื่อความปลอดภัยของทุกๆ ท่าน ประกอบกับในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. ได้มีการเน้นย้ําอยู่เสมอ เรื่องการลดภาระเอกสารของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาไม่จําเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารใดๆ เพิ่มเติมเพราะคณะผู้ประเมินจะพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สถานศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ขอบคุณที่มา : เพจ สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here