สมศ.เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์
สมศ.เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์

สมศ.เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณฯ 2564 มีสถานศึกษาครบ5 ปี ที่จะต้องประเมินภายนอก จำนวน 17,000 แห่ง แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 6,000 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,620 แห่ง และระดับการอาชีวศึกษา 380 แห่ง

สมศ.เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์
สมศ.เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดเผยว่า จากที่สมศ.ได้พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 ทำให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนจากการนั่งเรียนในห้องเรียนไปเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ที่เน้นการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ลดภาระให้แก่ครูผู้สอน และสถานศึกษาเป็นสำคัญ รวมถึงยังได้ยกเลิกการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นรอบด้วย ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ระยะคือระยะที่ 1 การประเมิน SAR เป็นการวิเคราะห์จากการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่งส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยผลการประเมิน SAR จะมีระดับคุณภาพ 3 ระดับคือดี พอใช้ และปรับปรุง ส่วนระยะที่ 2 การประเมินจากการตรวจเยี่ยม หรือ Site Visit เป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษา โดยมีผลประเมินคุณภาพ 5 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง

ดร.นันทา กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สมศ.ได้ประเมิน SAR สถานศึกษาเรียบร้อยแล้วจำนวน 3,829 แห่ง แบ่งเป็น ระดับปฐมวัยจำนวน 1,480 แห่ง ระดับขั้นพื้นฐาน 2,150 แห่ง และระดับการอาชีวศึกษา 199 แห่ง จากนี้สมศ.ก็จะต้องส่งหนังสือเพื่อแจ้งรายชื่อของสถานศึกษาทั้งหมดที่ผ่านการประเมิน SAR ให้แก่ต้นสังกัด เพื่อรับทราบ ก่อนที่จะแจ้งผลการประเมินให้สถานศึกษาต่อไป ทั้งนี้ถ้าสถานศึกษาผ่านการประเมินSARแล้วถือว่าผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ตามพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา49 ที่ระบุให้มีการประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี ถ้าสถานศึกษาพอใจผลการประเมินแล้วก็สามารถหยุดการประเมินได้ แต่ถ้าสถานศึกษายังไม่พอใจก็สามารถยื่นเรื่องขอให้ สมศ.ปตรวจเยี่ยมได้

“ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 สมศ.พร้อมที่จะไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพราะที่ผ่านมาได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะไปประเมิน โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน ใช้หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลา เน้นการตรวจหลักฐานที่ไม่ใช่บุคคล ยกเว้นกรณีจำเป็น ตรวจหลักฐานตามตารางนัดหมาย ไม่มีการประชุมสรุปผลการประเมินด้วยวาจาที่สถานศึกษา อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์โควิด 19 ยังไม่ดีขึ้น เราต้องอยู่แบบNew Normal ในอนาคตอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการตรวจเยี่ยมเป็นการออนไลน์ ซึ่งสมศ.กำลังวางแผนการดำเนินการอยู่ สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณฯ 2564 มีสถานศึกษาครบ5 ปี ที่จะต้องประเมินภายนอก จำนวน 17,000 แห่ง แบ่งเป็นระดับปฐมวัย 6,000 แห่ง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10,620 แห่ง และระดับการอาชีวศึกษา 380 แห่ง ซึ่งเป็นการประเมินSAR ดังนั้นสถานศึกษาไม่ต้องกังวล เพราะข้อมูลที่ใช้ประเมินก็เป็นข้อมูลที่สถานศึกษาต้องรายงงานต่อต้นสังกัดทุกปีอยู่แล้ว” ดร.นันทา กล่าว

สมศ.เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์
สมศ.เล็งประเมินตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์

ขอบคุณที่มา : Facebook สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) | 888 พอพ นิวส์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่