สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง
สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง

สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง

กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2564 – สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เผยความก้าวหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพร้อมรับรองผลการประเมินแล้วกว่า 3,825 แห่ง  และกำลังอยู่ในช่วงของการประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาอีกจำนวนกว่า 9,100 แห่ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 สมศ. ยังคงมีการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบความถูกต้องของ SAR เพื่อส่งให้ผู้ประเมินดำเนินการประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR เพิ่มเติมอีกกว่า 8,500 แห่ง ภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยมั่นใจว่าการประเมินคุณภาพภายนอก และการรับรองผลการประเมินจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้กว่า 17,000 แห่งอย่างแน่นอน

สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง
สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า สมศ. ได้เดินหน้าประเมินคุณภาพภายนอกในรอบปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาอย่างต่อเนื่อง โดยความคืบหน้าล่าสุดภายหลังจากที่ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีสถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เข้ามาเป็นจำนวนที่น่าพอใจ ซึ่ง สมศ. ได้แบ่งจำนวนสถานศึกษาและช่วงการประเมินออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่หนึ่ง สมศ. ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษา ซึ่งส่ง SAR ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,825 แห่ง  ซึ่งในจำนวนนี้มีสถานศึกษาแสดงความสมัครใจขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 2 ที่เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ จำนวน 502 แห่ง  และผลตอบรับจากการประเมินช่วงแรกนี้ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. มากกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็วไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในช่วงที่สองของการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบปี 2564 สมศ. กำลังอยู่ในช่วงของการประเมินจากผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาอีกจำนวนกว่า 9,100 แห่ง

ดร.นันทา กล่าวต่อว่า เพื่อให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่สามประมาณเดือนมิถุนายน นี้ สมศ. เตรียมส่ง SAR ของสถานศึกษาให้แก่ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการประเมินผลวิเคราะห์ SAR เป็นครั้งที่ 2 เพิ่มเติมอีกกว่า 8,500 แห่ง ซึ่งทั้งหมดจะเป็นสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) เป็นส่วนใหญ่ และมั่นใจว่าการประเมินจะเป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากระบบต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผนวกกับความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญของผู้ประเมินภายนอกที่สามารถทำให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งมั่นใจว่าเป้าหมายในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ สมศ. จะสามารถดำเนินการได้จำนวนกว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ

สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง
สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง

“การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบปี 2564 ได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID –19 เป็น ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการประเมินผลการวิเคราะห์จาก SAR ของสถานศึกษาโดยไม่ขอเอกสารเพิ่มจากสถานศึกษา เพื่อเป็นการลดภาระและไม่รบกวนสถานศึกษา ส่วนระยะที่ 2 เป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แบบออนไลน์ ซึ่งการประเมินในระยะที่ 2 นั้นเป็นการประเมินตามความสมัครใจของสถานศึกษา โดยแนวทางดังกล่าวทำให้ สมศ. สามารถประเมินคุณภาพภายนอกและรับรองผลให้แก่สถานศึกษาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าขณะนี้สถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งเกิดความกังวลในการขอเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้นจึงขอย้ำอีกครั้งว่า สมศ.ได้มีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้มาประกอบการพิจารณาปรับรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ สมศ. ยังคงยึดหลักการประเมินคุณภาพภายนอกโดยไม่สร้างภาระเพิ่มเติมให้แก่สถานศึกษาและครูผู้สอน พร้อมทั้งเน้นการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาและสถานการณ์ในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม สมศ. เข้าใจว่าในระยะนี้สถานศึกษาหลายแห่งมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดมั่นใจว่า สมศ. จะเข้าไปประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่สถานศึกษาได้ครบตามเป้าหมายอย่างแน่นอน ดร.นันทา กล่าวทิ้งท้าย

สมศ. เผยครึ่งปีแรกประเมินสถานศึกษาตามเป้าแตะ 1.3 หมื่นแห่ง พร้อมเตรียมประเมินภายนอกครึ่งปีหลังเพิ่มอีก 8,500 แห่ง 4

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 0-2216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

บทความก่อนหน้านี้กิจกรรม ล้านต้นบนแผ่นดิน ผ่านแนวคิด “ปลูก ปัก รักษา”เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเรา รับเกียรติบัตรฟรี กับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
บทความถัดไปสพฐ.เผย ครูสังกัดสพฐ.ในพื้นที่กทม.ได้รับวัคซีนแล้ว100 %
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่