เช็คด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ประเมินภายนอกระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (2/2565)
เช็คด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ประเมินภายนอกระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (2/2565)

เช็คด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ประเมินภายนอกระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (2/2565)

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๑๖๗/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก
ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ ๑ (๒/๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ วรรคสองกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสน่อผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำาธารณช่น โดยหน่วยงานตันสังกัตและหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาได้จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้แก่สำนักงานรับร่องมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแน่วทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่ กำห้นัดไว้ใน ข้อ ๕ ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖ด์ ‘เพื่อขอรับการ์ประเมินคุณภาพภัายนอก ในปีงบประมาณ พิ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตร่า ๓๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาขน) ที่ ๓๒/๒๕’๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕เรื่อง กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง) จึงขอประกาศแจ้งรายซื่อสถานศึกษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ ๑ การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมื่นภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่ ๑ (๒/๒๕๖๕)จำนวน ๕๐ กลุ่มพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย

เช็คด่วน!! สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ประเมินภายนอกระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 (2/2565) 2

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สมศ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

บทความก่อนหน้านี้อบรมออนไลน์ฟรี!! หัวข้อ “Active Learning Strategies for Next Generation Learners” วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดย Starfish Academy
บทความถัดไปลิงก์โหลดเกียรติบัตร การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 4 จังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 14.00 น รับเกียรติบัตรฟรี โดยสภาการศึกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่