หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ. MOU ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6

สพฐ. MOU ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6

สพฐ. MOU ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6

62
0
สพฐ. MOU ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6
สพฐ. MOU ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6

สพฐ. MOU ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. MOU มรวอ. ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6
สพฐ. MOU มรวอ. ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6

นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ รวมถึงเตรียมความพร้อมให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับการใช้ชุดสื่อกิจกรรมฯ และพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here