สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่ 19 มี.ค. 63
สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่ 19 มี.ค. 63

สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่ 19 มี.ค. 63 สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด ระดับส่วนกลาง ระดับสํานัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน และโรงเรีย ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการในการอำนวยความสะดวกด้านเอกสารราชการที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำขอให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ

สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่ 19 มี.ค. 63
สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่ 19 มี.ค. 63
สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่ 19 มี.ค. 63
สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกประชาชน ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่ 19 มี.ค. 63

ประกาศให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัด ระดับส่วนกลาง ระดับสํานัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

ข้อ ๑ กรณีการขออนุมัติ การขอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการดําเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องห้ามมิให้นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสําเนาเอกสารบัตรประจําตัว ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน

ข้อ ๒ กรณีที่จําเป็นและต้องการสําเนาเอกสารตามข้อ ๑ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ให้นายทะเบียน ข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดทําสําเนาเอกสารดังกล่าว

ข้อ ๓ กรณีมอบอํานาจให้บุคคลอื่นดําเนินการแทน ให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ ผู้มอบอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอํานาจ วิชยานุวัติ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่