หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

66
0
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

พื่อให้การดําเนินงานโครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ดําเนินการโครงการอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. กรณีเปิดภาคเรียนและนักเรียนมาเรียนตามปกติ โรงเรียนเป็นผู้จัดหาอาหารกลางวัน และจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ใน ๓ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร

กรณีที่ ๒ กรณีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร

กรณีที่ ๓ กรณีการจ้างเหมาประกอบอาหาร ปรุงสําเร็จ

๒. กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสลับวันมาเรียน หรือการปรับรูปแบบการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยดําเนินการจัดทําหลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของจํานวนเด็ก และเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ต้องใช้จ่ายจริงเป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยเบิกจ่ายเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งนับตามจํานวนวันที่เป็นวันเปิดเรียน แต่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนตามตารางที่โรงเรียนจัด ตามแนวปฏิบัติ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
สพฐ.แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here