สพฐ.แจ้งสำรวจนักเรียน ร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
สพฐ.แจ้งสำรวจนักเรียน ร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สพฐ.แจ้งสำรวจนักเรียน ร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สพฐ.แจ้ง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี ๒๕๖๔
สพฐ.แจ้ง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี ๒๕๖๔

ตามที่ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ดําเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมาโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับทั่วประเทศให้ได้พัฒนาทักษะฝีมือก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สํานักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการนี้เป็น ประโยชน์กับนักเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสการมีงานทํา และเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น จึงขอให้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการดังต่อไปนี้

๑. ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณามอบหมายรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์รับผิดชอบโครงการและร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการฯ ในระดับจังหวัด

๒. ให้สถานศึกษาสํารวจข้อมูลนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีความประสงค์เข้าร่วม โครงการฯ ตามแบบสํารวจ แบบสอบถาม โดยให้สถานศึกษาดําเนินการจัดทําข้อมูลตามแบบสอบถาม ก. และ แบบสํารวจ ข. ส่งให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดําเนินการสรุปภาพรวมในระดับเขตพื้นที่ตามแบบ ค. และรวบรวมส่งข้อมูลให้กับศึกษาธิการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อสรุป ข้อมูลระดับจังหวัดตามแบบ ง. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยให้ดําเนินการสอดคล้องกับปฏิทินการดําเนินโครงการฯ ในระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

สพฐ.แจ้ง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี ๒๕๖๔
สพฐ.แจ้ง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด!! คู่มือครูเอกสารประกอบการสอนวิชาชีพ และ VTR การสอนวิชาชีพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)
บทความถัดไปดาวน์โหลดด่วน!! คลังข้อสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6 ครบทุกรายวิชา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่