สพฐ.แจ้งนโยบายการทดสอบO-NETชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
สพฐ.แจ้งนโยบายการทดสอบO-NETชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

สพฐ.แจ้งนโยบายการทดสอบO-NETชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 สามารถเข้าสอบ O-NET ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

สพฐ.แจ้งนโยบายการทดสอบO-NETชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
สพฐ.แจ้งนโยบายการทดสอบO-NETชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

2.หนังสือ สพฐ.ที่ 04004/ว26 เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 นั้น แต่เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ต้องปิดทำการเรียนการสอนจากผลกระทบของการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการต้องใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายแตกต่างกันตามสภาพความพร้อมของสถานศึกษา

ดังนั้น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงไม่สามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับมีนักเรียนเพียงบางกลุ่มที่ใช้ผลการทดสอบดังกล่าวไปใช้ประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระให้แก่นักเรียน นักศึกษา และลดความซ้ำซ้อนของการประเมินทางการศึกษา อาศัยอำนาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 เฉพาะในการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งนี้ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ

สรุป ในปีการศึกษา 2563 นี้

1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเข้าสอบ O-NET ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

2. สพฐ. จะได้แจ้งรายละเอียดแนวทางการสอบ O-NET ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบเพื่อดำเนินการต่อไป แนวทางการดำเนินงานต่อไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลสอบ O-NET สพฐ.จะได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไขต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติต่อไป เช่น การนำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการรับนักเรียน การย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา การเลื่อนวิทยฐานะ การเป็นตัวชี้วัดของ กพร. ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS) และการกำหนดเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นต้น

สพฐ.แจ้งนโยบายการทดสอบO-NETชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 3

ขอบคุณที่มา : Facebook วิษณุ ผอ.สทศ.

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่