สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 575 อัตรา
สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 575 อัตรา

สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 575 อัตรา ศธ 04009-ว 6062 ลว. 8 ต.ค. 63 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานอัตราว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ขอรับจัดสรรอัตราดังกล่าวคืน ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรคืน ตําแหน่งว่างดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จํานวน ๕๗๕ อัตรา โดยให้ ส่วนราชการเกลี่ยอัตราข้าราชการที่ได้รับจัดสรรไปกําหนดในหน่วยงานการศึกษาที่มีอัตรากําลังไม่เกินกรอบ อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามจํานวนและประเภทตําแหน่งที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ ตามเงื่อนไขที่ คปร. กําหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นําอัตราว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ และตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับจัดสรรคืนมาจัดสรรให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องดําเนินการตาม แนวปฏิบัติ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. แล้วรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบรายงาน สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔. ตามระยะเวลาที่กําหนดในแนวปฏิบัติ สําหรับตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่ต้องทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ) ร้อยละ ๑๐ อยู่ระหว่าง สํานักงาน ก.ค.ศ. เสนอคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (กพร.) เมื่อ คพร. มีมติอนุมัติกรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจ้างพนักงานราชการแล้วสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการต่อไป

ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 575 อัตรา
ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 575 อัตรา
ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 575 อัตรา
ก.ค.ศ.จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 575 อัตรา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ศธ 04009-ว 6062 ลว. 8 ต.ค. 63

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรรฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แนวปฏิบัติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่