หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2563

สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2563

สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2563

3461
0
สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2563
สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2563

สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2563 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและโรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกําหนด สามารถนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผน พัฒนาการศึกษา เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบก่อนการยืนยัน รับทราบการรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC โดยพิจารณาดําเนินการตามแนวการตรวจสอบ และรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ข้อมูลพิกัดโรงเรียน (Latitude, Longitude) ข้อมูลไฟฟ้า ประปา ให้ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และถูกต้อง

๒. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ให้รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล น้ําหนัก ส่วนสูง ผลการเรียน ความด้อยโอกาส เฉพาะนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น

ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลดังกล่าว หากละเลยไม่ปฏิบัติตามปฏิทินการจัดทําข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ สํานักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้มาตรการด้านการบริหารงาน บุคคล และมาตรการตามกฎหมายตามควรแก่กรณี

สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
สพฐ.แจ้งกำหนดการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563

ที่มา สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ใช้งบฯ 883 ล้านบาท จ้าง 32,718 อัตราทั่วประเทศ เดือนละ 9,000 บาท
บทความถัดไปหมอยง ชี้หน้าฝน ‘โควิด’ แพร่กระจายนานขึ้น เตือน! ระบาดรอบ 2 คุมยาก
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here