หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

726
0
สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า กรมการส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ประกอบกับมิติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดส่งอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในกรณีสถานศึกษาปิดเรียน ด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

๑. ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับสิทธิการจําหน่ายนมโรงเรียน ส่งนมชนิด ยู เอช ที่ (UHT) ทั้งนี้ในวันที่จัดส่งผลิตภัณฑ์นมดังกล่าว ต้องมีอายุสําหรับการบริโภคเหลือไม่น้อยกว่า ๔ เดือน หรือ

๒. การส่งนมพาสเจอไรส์ กรณีผู้ประกอบการ หน่วยจัดซื้อ และโรงเรียนได้ตกลงกันจะจัดส่ง นมพาสเจอไรส์ ซึ่งในการตกลงดังกล่าวคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ขณะขนส่งและเก็บรักษาคุณภาพนมชนิดพาสเจอไรส์ ที่ต้องรักษาไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน ๔ องศาเซลเซียส และจัดส่งผลิตภัณฑ์นมให้หน่วยจัดซื้อ หรือโรงเรียน ในระยะเวลาวันเว้นวัน หรือวันเว้น ๒ วัน แล้วแต่กรณี

ซึ่งการบริหารจัดการรับส่งผลิตภัณฑ์นมให้กับนักเรียน หรือผู้ปกครอง ให้ยึดตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด อย่างเคร่งครัด

สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
สพฐ.แจ้งการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่
https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2021/01/milk1.jpg
https://www.kruachieve.com/wp-content/uploads/2021/01/milk1.jpg

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here