สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2567 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2567

แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีการจัดสรรอัตราเพิ่มเติม) (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ๑๔๐๐๙/๖ ๒๔๑๖ ลงวันที่ ๑๐ มบายน ๒๕๖๗)

๑. คุณสมบัติ

๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีความสามารถตามกฎหมาย และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
๑.๓ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๑.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๑.๕ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๑.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๑.๗ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
๑.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เหตุเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑.๙ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓ หรือ มศ.๓)
๑.๑๐ ถ้ามีประสบการณ์ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(๑) ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
(๒) สามารถขับรถยนต์ และหรือ รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ
(๓) มีทักษะเกี่ยวกับงานด้านช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ฯลฯ

๒. อัตราค่าจ้าง
อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท

๓. อำนาจการจ้าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๔๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๔. ลักษณะการจ้าง
โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗
๖. งบประมาณที่ใช้
งบดำเนินงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานนักการภารโรง
๑. การดูแลและทำความสะอาดบริเวณทั่วไปภายในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น
๑.๑ ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ในบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเหมาะสม
๑.๒ ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และพื้นที่บริเวณโรงเรียน
๑.๓ ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดระเบียบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และจัดทำทะเบียนคุมรายการอุปกรณ์เครื่องใช้
๒. การดูแลอาคารเรียนและดูแลความสะดวกในการใช้พื้นที่ของโรงเรียน เช่น
๒.๑ ดูแลเปิด – ปิด อาคารเรียน อาคารประกอบ ประตูรั้วทางเข้า-ออกของโรงเรียน
๒.๒ อำนวยความสะดวกยานพาหนะ เข้า – ออก ของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการของโรงเรียน

๓. การดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน เช่น
๓.๑ ดูแลความเรียบร้อย และเฝ้าระวังความปลอดภัยของสถานที่ราชการตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
๓.๒ ดูแลเปิด – ปิด ไฟฟ้าในบริเวณอาคาร และรอบบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน
๓. บันทึกปฏิบัติงานหรือบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างเวลาปฏิบัติงาน หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
๔. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ
๑. ผู้มีอำนาจอาจแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่
๒. การมอบหมายงานอื่นนอกเหนือจากภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของตำแหน่งนักการภารโรงต้องไม่กระทบต่อภาระงานหลัก โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความสมัครใจของผู้รับจ้างและประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ต้องมีการประกาศและกำหนดไว้ในสัญญาจ้างชัดเจน

สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2567 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายเขตพื้นที่การศึกษา
สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2567 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายเขตพื้นที่การศึกษา 3
สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2567 ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายเขตพื้นที่การศึกษา 4

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรรายเขตพื้นที่การศึกษา


https://drive.google.com/file/d/1qywRAElG0zXjy-mfez3ouYH4m7I_brMI/view?usp=sharing

หนังสือแจ้งการจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2567 และแนวดำเนินจัดสรรและจ้างฯ
https://drive.google.com/file/d/1qywRAElG0zXjy-mfez3ouYH4m7I_brMI/view?usp=sharing

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่