สพฐ. แจงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2564
สพฐ. แจงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2564

สพฐ. แจงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมในห้องออกอากาศ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนา แสงผัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว เราจากการศึกษาและผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนอาชีพ สพฐ. โดยผู้เข้าร่วมประชุม จากพื้นที่ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาศึกษานิเทศก์คุณครูนักวิชาการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการห้องเรียนอาชีพ

สพฐ. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2564
สพฐ. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2564
สพฐ. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2564
สพฐ. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการห้องเรียนอาชีพ ปีการศึกษา 2564

ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ช่วงด้วยกัน ในช่วงแรก ดร.รัตนา แสงผัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานห้องเรียนอาชีพตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน ได้เห็น การจัดการเรียนการสอน ที่ บูรณาการร่วมกันระหว่าง โรงเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ และ สถานศึกษา สังกัด สอศ. ที่เป็นคู่ภาคีเครือข่าย พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน ส่งผลมีผลงานเป็นประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา ได้ไปศึกษาต่อในระดับสายอาชีพและสายสามัญที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งออกไปประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ในช่วงถัดมา ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน โดยได้กล่าวว่า ในแต่ละพื้นที่ ภูมิภาค มีความแตกต่างกัน จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 เน้นการพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้บริบทความพร้อมของแต่ละพื้นที่ โดยโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นฐานการพัฒนาที่จะช่วยสร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ที่ทำให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาชุมชน และสังคม ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โครงการห้องเรียนอาชีพเป็นโครงการสำคัญที่ตอบโจทย์ ศักยภาพของนักเรียนสู่การมีทักษะอาชีพ มีงานทำ รวมทั้งได้รับการแนะแนวแบบเข้ม เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ซึ่งในการดำเนินการโครงการห้องเรียนอาชีพ มุ่งเน้นให้พัฒนานักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการและตามความตั้งใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนโครงการอาชีพ มีทักษะอาชีพเด่น เป็นคนดี มีงานทำ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ขอบคุณที่มาของข่าว : Facebook แนะแนว สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญ“เวียนเทียน-ฟังเทศน์” ออนไลน์ 24 – 28 ก.พ. นี้ พร้อมกันทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์ .com
บทความถัดไปขอเชิญทำแบบสทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา ” ทำแบบทดสอบผ่านเกิน 60% รับเกียรติบัตรทาง e-mail โดยโรงเรียนป่าไม้อุทิศ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่