หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563

สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563

สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563

5911
1
สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563
สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563

สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563 การเร่งรัดการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถี ศึกษาแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http:/cse-elearning.obec.go.th นั้นเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนที่ยังอบรมยังไม่ครบ 4 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งค้างอยู่ในระบบเป็นจํานวนมาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้ดําเนินการ ดังนี้

๑. ให้โรงเรียนแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทุกกรณีเร่งรัดการอบรมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกําหนดแล้วระบบจะตัดรายชื่อผู้ที่ยังอบรมไม่ครบตามหลักสูตรออก และหากมีความประสงค์ จะอบรมต่ออีกจําเป็นต้องลงทะเบียนอบรมใหม่ โดยมีการจําแนกดังนี้ กรณีตําแหน่งครูสายงานการสอนต้องอบรม ครบ ๘ หน่วยการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังเรียน คะแนนมากกว่าร้อยละ ๖๐ และจัดส่งแผนการจัดการ เรียนรู้อย่างน้อย ๑ แผน เรียบร้อยแล้ว

๒. กรณีที่เป็นครูสายงานการสอนจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ศึกษานิเทศก์ จะดําเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. ระบบจะปิดรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะเข้าระบบได้ตามปกติ

๔. ระบบจะเปิดรับการลงทะเบียนอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์รอบใหม่ หลังวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563
สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563
สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563
สพฐ.เร่งรัดการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ 15 พฤศจิกายน 2563
บทความก่อนหน้านี้ประกาศผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
บทความถัดไปขั้นตอนวิธีลงทะเบียน “คนละครึ่ง .com” รับเงิน 3,000 บาท จำกัดสิทธิ์ 10 ล้านคน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่