สพฐ.เผยแนวทางและกำหนดการสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
สพฐ.เผยแนวทางและกำหนดการสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563

สพฐ.เผยแนวทางและกำหนดการสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04004/ว 141 แจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยทำการทดสอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 และประกาศผลวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ถ้าในช่วงวันและเวลาในการทดสอบดังกล่าว ในบางศูนย์สอบยังคงมีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรุนแรง และต้องมีมาตรการลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน ศูนย์สอบสามารถยกเลิกการจัดสอบในวันและเวลาดังกล่าวได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบ

1.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิมพ์เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามจำนวนข้อมูลผู้เรียนที่สถานศึกษานำเข้าในระบบในแพลตฟอร์มการบริหารจัดการสอบ (NT Access) ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น และจัดส่งไปยังศูนย์สอบทั่วประเทศ ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้

1.3 ศูนย์สอบดำเนินการจัดสนามสอบ โดยกำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นสนามสอบ และจัดให้มีผู้เรียนห้องสอบละ 20 คน เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายนักเรียนออกจากพื้นที่ ยกเว้นในกรณีที่มีนักเรียนจำนวนน้อยไม่ถึง 5 คน อนุโลมให้มีการเคลื่อนย้ายไปรวมกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและประหยัดงบประมาณ โดยให้จัดห้องสอบเพิ่มตามจำนวนสถานศึกษาที่นักเรียนมาร่วมสอบในสนามสอบนั้น ๆ และให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

1.4 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ โดยกรรมการคุมสอบในแต่ละห้องต้องมาจากต่างโรงเรียน และกำหนดให้มีกรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน 1.5 ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินคุณภาพประกอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย โดยการตรวจข้อสอบอัตนัย สามารถดำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ การตรวจข้อสอบที่สนามสอบ และการตรวจข้อสอบในสถานที่ที่ศูนย์สอบกำหนด แล้วสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไปรับกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบเพื่อทำการประมวลผลต่อไป1.6 ศูนย์สอบและสนามสอบศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสอบตามคู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งให้อย่างละเอียด1.7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามจำนวนนักเรียนและสถานศึกษาที่นำเข้าในระบบการบริหารจัดการสอบ (NT Access) ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น

2. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยทำการทดสอบ ในระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 และประกาศผล วันที่ 20 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ถ้าในช่วงวันและเวลาในการทดสอบดังกล่าว ในบางศูนย์สอบยังคงมีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรุนแรง และต้องมีมาตรการลดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน ศูนย์สอบสามารถยกเลิกการจัดสอบในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบ และอาจให้สนามสอบทำการทดสอบผู้เรียนในภายหลัง

2.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิมพ์เครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามจำนวนข้อมูลผู้เรียนที่สถานศึกษานำเข้าในระบบในแพลตฟอร์มการบริหารจัดการสอบ (NT Access) ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น และจัดส่งไปยังศูนย์สอบทั่วประเทศ ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้

2.3 ดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา และ

8)การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Homeschool)

2.4 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสนามสอบ โดยจัดให้มีผู้เรียนห้องสอบละ 20 คน และให้ดำเนินการสอบตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

2.5 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบ และให้ครูผู้สอนในสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบเป็นกรรมการคุมสอบแต่ละห้อง โดยกำหนดให้มีกรรมการคุมสอบห้องละ 2 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการระดับศูนย์สอบ

2.6 ศูนย์สอบและสนามสอบศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสอบตามคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งให้อย่างละเอียด

2.7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามจำนวนนักเรียนและสถานศึกษาที่นำเข้าในระบบการบริหารจัดการสอบ (NT Access) ที่สำนักทดสอบทางการศึกษาพัฒนาขึ้น

กำหนดการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ติดต่อได้ที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้พัฒนาข้อสอบ: กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5781

ผู้จัดสอบ: กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา เบอร์โทรศัพท์: 02 288 5783

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ วิษณุ ผอ.สทศ.

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านเกณฑ์ 70% รับใบประกาศทางอีเมล์ โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย กศน.อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่