หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ.เตรียมประกาศผลการประเมินการอ่านฯ RT ชั้น ป.1 ภาพรวมทั้งประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 73.02 อยู่ในระดับดี

สพฐ.เตรียมประกาศผลการประเมินการอ่านฯ RT ชั้น ป.1 ภาพรวมทั้งประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 73.02 อยู่ในระดับดี

สพฐ.เตรียมประกาศผลการประเมินการอ่านฯ RT ชั้น ป.1 ภาพรวมทั้งประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 73.02 อยู่ในระดับดี

989
0
สพฐ.เตรียมประกาศผลการประเมินการอ่านฯ RT ชั้น ป.1 ภาพรวมทั้งประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 73.02 อยู่ในระดับดี
สพฐ.เตรียมประกาศผลการประเมินการอ่านฯ RT ชั้น ป.1 ภาพรวมทั้งประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 73.02 อยู่ในระดับดี

สพฐ.เตรียมประกาศผลการประเมินการอ่านฯ RT ชั้น ป.1 ภาพรวมทั้งประเทศ เฉลี่ยร้อยละ 73.02 อยู่ในระดับดี

ที่ Facebook เพจ วิษณุ ผอ.สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลผลการทดสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (การสอบ RT) ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 20เม.ย.64 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เบื้องต้น

ประกาศผลการประเมินฯ ตามเวลาที่กำหนด คือ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 สทศ. สพฐ.ได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกสังกัด ซึ่งทำการประเมินความสามารถ 2 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียง (การอ่านออกเสียงเป็นคำ การอ่านออกเสียงเป็นประโยค และการอ่านออกเสียงข้อความ) และการอ่านรู้เรื่อง (การอ่านรู้เรื่องเป็นคำ การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยค และการอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการประเมินเป็นนักเรียนชั้น ป.1 จากหลายสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโฮมสคูล มีจำนวนโรงเรียนรวมทุกสังกัดที่เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 30,210 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนทุกสังกัดที่เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 726,006 คน (จำนวนโรงเรียนเฉพาะสังกัด สพฐ. รวมทั้งสิ้น 26,466 โรงเรียน และจำนวนนักเรียนเฉพาะสังกัด สพฐ. รวมทั้งสิ้น 495,013 คน)

สทศ.สพฐ.ได้ประมวลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด)

พบว่า ความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 73.02 โดยผลการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 96.13 (มีจำนวน 623,439 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ) เมื่อพิจารณาผลการประเมินจำแนกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

1.1 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 74.14 และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 92.09 (มีจำนวน 598,532 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ)

1.2 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 71.86 และมีคุณภาพอยู่ระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 97.68 (มีจำนวน 633,945 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ)

2. ผลการประเมินภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบว่า ความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 73.20 และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 96.35 (มีจำนวน 423,586 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ) เมื่อพิจารณาผลการประเมินจำแนกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

2.1 ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 74.13 และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 92.54 (มีจำนวน 407,820 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ)

2.2 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง พบว่า ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 72.23 และมีคุณภาพอยู่ระดับดี และมีนักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ (ระดับคุณภาพพอใช้ถึงระดับดีมาก) คิดเป็นร้อยละ 97.84 (มีจำนวน 430,248 คน ไม่นับรวมเด็กพิเศษ)

3. การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้

3.1 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ภาพรวมระดับประเทศ (รวมทุกสังกัด) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้ง 2 สมรรถนะเพิ่มขึ้น (2.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น (5.64) ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง (0.95)

3.2 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละทั้ง 2 สมรรถนะเพิ่มขึ้น (3.20) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น (6.64) ส่วนความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง (0.28)

4. การเปรียบเทียบจำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการอ่าน ระดับคุณภาพปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้

4.1 จำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพปรับปรุง (รวมทุกสังกัด) ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพระดับปรับปรุงลดลงจากปีการศึกษา 2562 ทั้งด้านการอ่านในภาพรวม 2 ด้าน ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ซึ่งมีค่าร้อยละ 3.87 ร้อยละ 7.91 และร้อยละ 2.31 (ปีการศึกษา 2562 มีค่าร้อยละ 11.53 ร้อยละ 17.43 และร้อยละ 8.14 ตามลำดับ)

4.2 จำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพปรับปรุง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพระดับปรับปรุงลดลงจากปีการศึกษา 2562 ทั้งด้านการอ่านในภาพรวม 2 ด้าน ด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง ซึ่งมีค่าร้อยละ 3.62 ร้อยละ 7.44 และร้อยละ 2.14 (ปีการศึกษา 2562 มีค่าร้อยละ 11.38 ร้อยละ 17.45 และร้อยละ 7.92 ตามลำดับ)

5.สทศ.จะได้วิเคราะห์เชิงลึกด้านต่างๆ

ของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป และได้ประกาศผลการประเมินตามเวลาที่กำหนด คือ วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามเวลาที่กำหนดต่อไป

ขอบคุณที่มา : Facebook วิษณุ ผอ.สทศ.

บทความก่อนหน้านี้กมธ.ดีอีเอส ห่วงการศึกษาช่วงโควิดฯ เตรียมประสาน “ศธ.-ดีอีเอส” หารือการเรียนออนไลน์
บทความถัดไปราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ศธ.ตอบกระทู้ การย้ายกลับภูมิลำเนาของข้าราชการครูฯ และการนับอายุราชการต่อเนื่อง
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่