สพฐ.ร่อนหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ครูทุกคนเยี่ยมบ้าน นร.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง -รายงานเขตพื้นที่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - มอบ สพท.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ
สพฐ.ร่อนหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ครูทุกคนเยี่ยมบ้าน นร.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง -รายงานเขตพื้นที่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - มอบ สพท.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ

สพฐ.ร่อนหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ครูทุกคนเยี่ยมบ้าน นร.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง -รายงานเขตพื้นที่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง – มอบ สพท.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2563 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกหนังสือ ด่วนที่สุดถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

สพฐ.ร่อนหนังสือ ด่วนที่สุด ให้ครูทุกคนเยี่ยมบ้าน นร.สัปดาห์ละ 1 ครั้ง -รายงานเขตพื้นที่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - มอบ สพท.ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ 2

ตามที่ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ซึ่งอาจทําให้โรงเรียนไม่สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดําเนินการ ตามภารกิจดังกล่าว จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนทุกแห่งดําเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่ง สื่อสารและทําความเข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็นกับผู้ปกครอง ที่ต้องจัดการเรียนการสอนทางไกล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึง การเรียนรู้ทางไกล และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการที่จะดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน ให้เหมาะสม กับบริบทของแต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองหรือนักเรียน ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตามความเหมาะสม
3. แจ้งให้โรงเรียนทุกแห่งที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา แต่งตั้ง และมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ สําหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนจัดระบบการสื่อสารระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครองและนักเรียนตามความเหมาะสม โดยอาจให้ครูออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยก็ได้
4. แจ้งให้โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในกรณีมีปัญหาหรือเกิดเหตุฉุกเฉินให้รายงานโดยทันที และเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับโรงเรียนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
5. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเขตพื้นที่ เพื่อกํากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทโดยเฉพาะในกรณีที่นักเรียน ไม่มีความพร้อมในการเรียนทางไกล และให้รายงานมายังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนละ 2 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

ที่มา : สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ดูแลครูให้ดีที่สุด เพื่อให้ครูดูแลนักเรียน รมว.ศธ.โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ลดการประเมิน และ งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น
บทความถัดไปดาวน์โหลดได้แล้ว ตารางสอนออกอากาศ DLTV ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

1 ความคิดเห็น

  1. รายงานการเยี่ยมบ้านแล้วเขตฯ /กระทรวง/เอาข้อมูลไปทำประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร ? เช่น
    1.พัฒนาสื่อเครี่องมือการสอน/การสื่อสาร
    2.พัฒนาความรู้ทึ่เกิดกับผู้เรียนทึ่เป็นรูปธรรม
    3.การสนับสนุนความร่วมมือของผู้ปกครอง เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่