สพฐ.ผุด โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการผู้จัดการศึกษา สพม. ทั่วประเทศ “โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย”

สพฐ.ผุด โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดประชุมคณะผู้บริหารและนักวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหารและนักวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 42 เขต “โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สพฐ.ผุด โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย 4

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และมีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น “โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย” นี้ นับว่าเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อครูผู้สอนที่จะสามารถสร้างสื่อตามบทเรียนที่ตนเองสอนบนช่องทางออนไลน์ เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งช่วยพัฒนาครูผู้สอนในการวางแผนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ การใช้สื่อในการทําบทเรียนออนไลน์ และการใช้งานระบบแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการขับเคลื่อนและดําเนินโครงการส่งเสริมครูฯ ในครั้งนี้

ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี (คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา) กล่าวว่า สืบเนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดําเนินงาน “โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ร่วมกับ สพฐ. โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ให้ตอบสนองต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และการจัดการอบรม ให้กับผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพม. ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 42 เขต และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานของ โครงการฯ การคัดเลือกครูผู้สอนเข้ารับการอบรม และการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายหลังการอบรมต่อไป

ที่มา : เพจประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่