สพฐ.ประกาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ให้บุคลากร WFH ต่อเนื่องถึง 31 มกราคม 2565
สพฐ.ประกาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ให้บุคลากร WFH ต่อเนื่องถึง 31 มกราคม 2565

สพฐ.ประกาศ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ให้บุคลากร WFH ต่อเนื่องถึง 31 มกราคม 2565 ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๑๙)

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๑๘) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในส่วนของการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเข้มงวด นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาด ของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้มีข้อกำหนดออกตามความ ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔๓) ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ให้หัวหน้า ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาเพื่อต้าเนินมาตรการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้ง หน่วยงาน (Work From Horne) ตามความเหมาะสม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยให้ดําเนินมาตรการนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องคงไว้ซึ่ง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควีด-19) ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ ๑๘) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ออกไปอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่