หน้าแรก ข่าวการศึกษา สพฐ. ตอบข้อสงสัยการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

สพฐ. ตอบข้อสงสัยการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

3672
2

สพฐ. ตอบข้อสงสัยการซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อได้รับจัดสรรเงินในรอบแรก 70% ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนแค่ 70% ก่อนใช่หรือไม่

ตามเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ ระบุไว้ว่า หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องจัดซื้อ 100% ของจำนวนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน ในกรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดซื้อให้ครบ 100%

จำนวนนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่ในชั้น ป.1 ม.1 ม.4 ข้อมูลจำนวนนักเรียนยังไม่นิ่ง แต่โรงเรียนต้องรีบดำเนินการจัดซื้อ โรงเรียนควรดำเนินการอย่างไร

ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือในระดับชั้นดังกล่าวโดยประมาณการจำนวนไปก่อน โดยจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าสามารถเพิ่มลดจำนวนหนังสือได้

แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ของอนุบาลซื้อได้หรือไม่

ผู้สอนซื้อแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ระดับอนุบาลย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรฯ จากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้กล่าวถึงคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ว่าควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีรูปแบบการสอนแบบบูรณาการไม่สอนเป็นรายวิชา ไม่ได้กำหนดหนังสือประเภทแบบฝึกหัด อยู่ในรายการ

เลือกซื้อหนังสือแบบฝึกคัดลายมือให้นักเรียนได้หรือไม่

เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาจากการได้รับการปฏิบัติจริงเชิงบูรณาการ แบบฝึกหัดคัดลายมือไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเชิงบูรณาการ ซึ่งไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

หนังสือเรียนอนุบาล ทำไมโรงเรียนจัดซื้อแต่หนังสือนิทาน

จากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 ได้กล่าวถึงคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ระบุถึงความหลากหลายประเภท หลากหลายผู้แต่ง และผู้วาดซึ่งจากรายการมิได้ระบุให้ซื้อหนังสือนิทานเท่านั้น ยังมีประเภทหนังสือภาพ หนังสือคำคล้องจอง วรรณกรรมสำหรับเด็ก สารานุกรม เทพนิยาย หนังสือที่ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม หนังสือเสริมประสบการณ์รอบตัว เป็นต้น

สามารถเลือกซื้อรายการหนังสือเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดในแนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้หรือไม่

สามารถเลือกซื้อนอกเหนือจากรายการหนังสือเสริมประสบการณ์ที่กำหนดในแนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เนื่องจากรายการตัวอย่างหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็นตัวอย่างหนังสือที่ได้รับการประกวด/คัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งบางรายการเป็นหนังสือชนะเลิศการประกวดและในโครงการนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไม่ได้คัดเลือกตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากสำนักพิมพ์โดยตรง

อุปกรณ์การเรียน สามารถซื้ออะไรได้บ้าง

อุปกรณ์การเรียนตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 หมายถึง สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรหรืออื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

โรงเรียนสามารถซื้อหนังสือแนะแนวได้หรือไม่

โดยหลักการโรงเรียนต้องซื้อให้ถูกต้องตามแนวทางการจัดซื้อ โดยใช้เงินนโยบายฯ ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานให้นักเรียนทุกคนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อน ถ้ามีเงินเหลือเพียงพอให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ว่าจะอนุมัติให้ซื้อหนังสือรายการใดเพิ่มเติมได้บ้าง

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หากโรงเรียนต้องการซื้อหนังสือครบทุกสาระย่อย เช่น ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แต่เงินงบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ จะดำเนินการอย่างไร

ในการจัดสรรงบประมาณ สพฐ.ได้คำนวณงบประมาณให้ครอบคลุมสาระย่อยแล้ว โรงเรียนสามารถจัดซื้อได้โดยอาจนำเอาส่วนลดที่ร้านค้าลดให้มาจัดซื้อในส่วนนี้

โรงเรียนที่เปิดสอนโปรแกรม English Program จะสามารถใช้เงินงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับโปรแกรมนี้ได้หรือไม่

หลักสูตร English Program มีการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนอยู่แล้ว

บทความก่อนหน้านี้โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัครนักศึกษา ป.โท สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 35 คน สมัคร 17 ก.พ. – 4 มิ.ย. 63
บทความถัดไปสป.ศธ.ขอความร่วมมือผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนทุกสังกัด ร่วมกันแต่งชุดดำ ในวันอังคารที่ 11 ก.พ.2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่