ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792

ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัด ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๑๒ และขอแจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การนับจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ โดยให้ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

๑.๑ การโอน/ย้ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมีคำสั่งรับโอน/รับย้าย ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้นับตัวอยู่ที่หน่วยงานที่รับโอนหรือรับย้าย

๑.๒ การรับโอนจากหน่วยงานต่างสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคำสั่งรับโอนก่อนการเลื่อนเงินเดือนแต่ข้าราชการดังกล่าวยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานที่รับโอนถือว่าเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ ถึงแม้จะไม่ได้นับมีตัวก็ตาม

๑.๓ การช่วยราชการ ให้นับมีตัวในหน่วยงานที่ช่วยปฏิบัติราชการ ยกเว้นกรณีที่มีการสั่งการให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัดก่อนหรือในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้นับมีตัวที่หน่วยงานต้นสังกัด

๒. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่อ้างถึง ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเลื่อนเงินเดือนอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริงณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.๑,คศ.๒ และ คศ.๓

๒.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ คศ.๕

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนที่ได้รับจัดสรรอัตราร้อยละ ๓.๐๐ ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ภายในกลุ่มตามข้อ ๒.๑ หรือภายในกลุ่มตามข้อ ๒.๒ เท่านั้น ห้ามมิให้ใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่มโดยเด็ดขาด เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด และตามแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒

ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792 5
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792 6
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792 7
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792
ด่วนที่สุด สพฐ.ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ที่ ศธ 04009/ว 792 8

ดาวนฺโหลดไฟล์แนบ

ขอบคุณที่มา :: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

บทความก่อนหน้านี้เปิดเทอม 1/2566 ครู ต้องพร้อมทำงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา จะต้องดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
บทความถัดไปตัวอย่างแนวทางการเขียนใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 โดยครูธีมาพร โมบขุนทด
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่