สป.ศธ. ประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ชิงโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 - 20 กันยายนนี้
สป.ศธ. ประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ชิงโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 - 20 กันยายนนี้

สป.ศธ. ประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ชิงโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 – 20 กันยายนนี้

สป.ศธ. ประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ชิงโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 - 20 กันยายนนี้
สป.ศธ. ประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ชิงโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 – 20 กันยายนนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชนะเลิศได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 – 20 กันยายนนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชนะเลิศได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 – 20 กันยายนนี้

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) กำหนดให้มีโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” เพื่อให้ครูได้แสดงศักยภาพการทำงาน สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติภายนอกห้องเรียน ได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ การสร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โดยถ่ายทอดผ่านบทเพลง และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ดังนั้น เพื่อให้การประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศหลักเกณฑ์ประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. รูปแบบและประเภทการประกวด

 • 2.1 การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” จะเป็นรูปแบบการส่งคลิปมิวสิกวิดีโอเพลงที่เป็นเสียงร้องของทีมงานผู้สมัคร
 • 2.2 การประกวดทำมิวสิกวิดีโอจะเป็นรูปแบบภาพประกอบเพลงหรือคลิปวีดีโอประกอบ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” โดยการจัดทำมิวสิกวิดีโอต้องสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครูและกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการสอน เพื่อมองให้เห็นรูปแบบการทำงานของครูที่มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • 2.3 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรใด อันจะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 • 2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ควรหลีกเลี่ยงภาพ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม และความรุนแรง
 • 2.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 • 2.6 ผู้ประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ทั้งด้านเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 2.7 ในกรณีที่คณะกรรมการพบว่า ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปกปิดข้อเท็จจริง มีการแอบอ้าง หรือเลียนแบบผลงานจากผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รางวัลออกได้ทันที และผู้เข้ารอบหรือผู้ที่ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 2.8 ผู้สมัครประกวด บันทึกคลิปการร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” และอัพโหลดผลงานลง YouTube เพียง 1 ไฟล์ เท่านั้น
 • 2.9 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

3. เอกสารหลักฐานที่ประกอบใช้การรับสมัคร

 • 3.1 ใบสมัคร (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) จำนวน 1 ฉบับ
 • 3.2 สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรโรงเรียนเอกชน (พร้อมรับรองสำเนาด้วยหมึกสีน้ำเงิน) จำนวน 1 ฉบับ
 • 3.3 คลิปการร้องเพลงพร้อมมิวสิกวิดีโอ ที่อัพโหลดผลงานลง YouTube เพียง 1 ไฟล์ เท่านั้น

4. วิธีการส่งผลงาน

 • 4.1 ให้ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.1 – 3.2 และไฟล์ร้องเพลงประกวดพร้อมมิวสิกวิดีโอที่อัพโหลดลง YouTube แล้ว นำ Link และ QR Code ระบุลงในใบสมัคร
 • 4.2 ส่งใบสมัครตามข้อ 4.1 ทาง E-mail : elearning.bict@moe.go.th ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564

5. ปฏิทินกำหนดการ

 • 5.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 3 – 20 กันยายน 2564
 • 5.2 ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
 • 5.3 มอบรางวัล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

6. เกณฑ์การตัดสิน

 • 6.1 ผู้ชนะเลิศต้องได้รับคะแนนสูงสุด คะแนนจากเกณฑ์การร้องเพลง ข้อ 6.2 และคะแนนจากเกณฑ์การทำมิวสิกวิดีโอ ข้อ 6.3 รวมกัน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 • 6.2 เกณฑ์การให้คะแนนการร้องเพลง รวม 100 คะแนน
  1) เทคนิคการใช้เสียง พลังเสียง และความไพเราะของน้ำเสียง 50 คะแนน
  2) ความถูกต้องของจังหวะ ทำนอง 30 คะแนน
  3) ความถูกต้องของอักขระ เนื้อร้อง 20 คะแนน
 • 6.3 เกณฑ์การให้คะแนนการทำมิวสิกวิดีโอ รวม 100 คะแนน
  1) ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  2) การถ่ายทอดเนื้อหา 30 คะแนน
  3) เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 คะแนน
  4) คุณภาพการผลิต 20 คะแนน

7. รางวัลการประกวด

 • 7.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • 7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
 • 7.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 • 7.4 รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จะได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
 • 7.5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเกียรติบัตรการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์ โทร 0 2280 0379 โทรสาร
0 2281 8218
 หรือที่ลิงก์ https://drive.google.com/folderview?id=1vBQlWPmjAd5WV0W3e2vZYC2WYU-WqXVg

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่