สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564
สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564

สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์การที่ จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนาและส่งเสริม วิชาการด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ และการประเมินผล จึงได้จัดการให้บริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการจัดการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรออกประกาศ เพื่อกําหนดรายละเอียดการให้บริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

กำหนดการรับสมัครสอบ

กำหนดการรับสมัครสอบ สทศ. เปิดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 สมัคร 4 – 20 มิถุนายน 2564
กำหนดการรับสมัครสอบ

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  20.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.niets.or.th/th/catalog/view/236?

สมัครสอบได้ที่ช่องทางนี้ค่ะ http://www.serviceapp.niets.or.th/ets/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่