สช.สั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 609 แห่ง มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ๑๑ /๒๕๖๔ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังนี้

ด้วยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง กําหนดไว้ว่า เมื่อผู้อนุญาต ตรวจพบว่าโรงเรียนนอกระบบแห่งใดหยุดดําเนินกิจการเกินเก้าสิบวันโดยไม่แจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบดังกล่าวได้ ประกอบกับคําสั่งสํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ๒๕๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานตรวจติดตามมาตรการรองรับ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ๒๖๗/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานตรวจติดตาม มาตรการรองรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ตรวจติดตามโรงเรียนนอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเปิดเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พบว่า มีโรงเรียนนอกระบบจํานวนหนึ่งมิได้ ดําเนินกิจการโรงเรียนและไม่มีสภาพการเป็นโรงเรียนแล้ว หยุดดําเนินกิจการเกินกว่าเก้าสิบวันโดยไม่แจ้งให้ ผู้อนุญาตทราบ และไม่สามารถติดต่อผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนให้มาดําเนินการเลิกกิจการโรงเรียนตามที่ กฎหมายกําหนดได้

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๖๐๙ โรง ดังรายชื่อแนบท้ายคําสั่งนี้

อนึ่ง ผู้ซึ่งต้องปฏิบัติตามคําสั่งหรือได้รับผลกระทบจากคําสั่งของผู้อนุญาต หากไม่พอใจ ในคําสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งจากผู้อนุญาตหรือวันที่ทราบคําสั่ง แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สช.สั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 609 แห่ง มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2

ดูรายละเอียดและรายชื่อสถานศึกษาที่ถูกกเพิกถอนใบอนุญาตคลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา : Facebook สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่