สกศ.เร่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการใช้งาน
สกศ.เร่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการใช้งาน

สกศ.เร่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการใช้งาน

สกศ.เร่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการใช้งาน
สกศ.เร่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการใช้งาน

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการศึกษาเฉพาะทาง : คุณภาพการจัดการศึกษาและกรอบมาตรฐานข้อมูล” ณ ห้องประชุมกำแหง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

สกศ.เร่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการใช้งาน
สกศ.เร่งพัฒนาการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการใช้งาน

ดร.อำนาจ วิชยานุวัต กล่าวว่า การจัดการศึกษาเฉพาะทางจะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณลักษณะเฉพาะ (Unique) โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทางตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือเครือข่ายองค์กรที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเฉพาะ สกศ. จึงจัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งการรวบรวบข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาเฉพาะทาง

ทั้งนี้ สกศ. ได้ศึกษาและติดตามระบบการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะทางของหน่วยงานที่จัดการศึกษาในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบาย การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา และการติดตามประเมินผล ทำให้ได้ข้อมูลสถานภาพของการจัดการศึกษาเฉพาะทางของประเทศ สำหรับพัฒนาการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบคุณที่มาและอ่านต่อ : Facebook เพจ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่