ศธ. ผุดปฏิรูปการศึกษาจังหวัด จัดทำ
ศธ. ผุดปฏิรูปการศึกษาจังหวัด จัดทำ"ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด" ครบทุกจังหวัดภายใน 18 เดือน

ศธ. ผุดปฏิรูปการศึกษาจังหวัด จัดทำ”ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด” ครบทุกจังหวัดภายใน 18 เดือน ปลัด ศธ. นำเสนอทิศทางการปฏิรูปการศึกษาจังหวัด หัวข้อ “ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด” ในการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติ ภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)” โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ศธ. ผุดปฏิรูปการศึกษาจังหวัด จัดทำ"ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด" ครบทุกจังหวัดภายใน 18 เดือน
ศธ. ผุดปฏิรูปการศึกษาจังหวัด จัดทำ”ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด” ครบทุกจังหวัดภายใน 18 เดือน
ศธ. ผุดปฏิรูปการศึกษาจังหวัด จัดทำ"ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด" ครบทุกจังหวัดภายใน 18 เดือน
ศธ. ผุดปฏิรูปการศึกษาจังหวัด จัดทำ”ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด” ครบทุกจังหวัดภายใน 18 เดือน
ศธ. ผุดปฏิรูปการศึกษาจังหวัด จัดทำ"ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด" ครบทุกจังหวัดภายใน 18 เดือน
ศธ. ผุดปฏิรูปการศึกษาจังหวัด จัดทำ”ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด” ครบทุกจังหวัดภายใน 18 เดือน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ มีความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ เพื่อการให้บริการด้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน“

กระทรวงศึกษาธิการ จึงแบ่งภารกิจหน้าที่ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

  1. งานตามยุทธศาสตร์  เป็นการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือภารกิจที่มอบหมายเป็นพิเศษ
  2. งานประจำตามหน้าที่ เป็นการปฏิบัติงานประจำ หรืองานตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด
  3. งานหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องกำกับ ติดตาม ประสานและร่วมมือ หรือบูรณาการการปฏิบัติงานหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค
  4. งานในพื้นที่จังหวัด เป็นการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ทำหน้าที่หลักประกอบด้วย 1) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 2) การพัฒนาการศึกษา3) การบริหารงานบุคคล และมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
  5. งานการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ เป็นการปฏิบัติงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน/หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัด

การขับเคลื่อนภารกิจทั้ง 5 กลุ่มนี้ จำเป็นใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อการวางแผน การประเมินผลและการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในพื้นที่

ดังนั้น จึงเสนอ “การปฏิรูปการศึกษาในจังหวัด ประเด็นการปฏิรูประบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด” ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัด ที่เกิดขึ้นตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุม ทันต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา การวางแผนพัฒนาและการตัดสินใจทางการศึกษา การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แนวคิด “ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด” เกิดจากการศึกษา สำรวจ สัมภาษณ์ รวมทั้งการสังเกตจากการทำงานในสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งพบว่าสถานศึกษาและหน่วยงานมีการทำงานประจำอยู่ทุกวัน โดยในแต่ละงานทำให้เกิดข้อมูลทั้งสิ้น เช่น การรับเด็กเข้าเรียน การเช็คชื่อเด็กมาหรือไม่มาเรียน รวมถึงงานทางด้านงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์ หรืองานวิชาการ เป็นต้น และสถานศึกษาจัดส่งข้อมูลให้กับต้นสังกัดอยู่

หากสถานศึกษานำข้อมูลชุดเดียวกัน ส่งให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอีกทางหนึ่ง จะทำให้จังหวัดมีข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น ส่งผลให้การแก้ไขปัญหา และใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการตัดสินใจในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เด็กทุกคนได้รับโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 โดยที่  “ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด” จะสร้างความเป็นธรรม เสมอภาค และทั่วถึง ในการได้รับบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาในจังหวัด เชื่อมโยงมาถึงระดับภาค และระดับมีข้อมูลที่พร้อมใช้ของทุกภาคส่วน

แนวทางหรือ Roadmap สำหรับนำ “ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาจังหวัด” ไปดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะสั้น จะมีการนำร่องใน 4 จังหวัด ใช้เวลาประมาณ 9 เดือน

จะสร้างต้นแบบของระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาจังหวัด และคัดเลือกจังหวัดนำร่อง เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงให้ได้ระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการ และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางขยายผลในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดให้ครบทุกจังหวัดในระยะต่อไป

ระยะยาว จะดำเนินการขยายผลให้ครบทุกจังหวัด  ใช้เวลาประมาณ 18 เดือน

จะเป็นการดำเนินการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษาจังหวัด โดยการนำข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับปรุงระบบและใช้แนวปฏิบัติที่ดีมาขยายผลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศให้ครบทุกจังหวัดต่อไป

โดยวางแผนเตรียมเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริง ประกอบด้วย

  1. แผนการเตรียมระบบการขับเคลื่อนขยายผลนำหลักการไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ เช่น การจัดทำรายละเอียดของหลักการ ฯ การผลิตสื่อการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจ การคัดเลือกและการฝึกอบรมบุคลากร  การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาจังหวัด เป็นต้น
  2. แผนเตรียมบุคลากร โดยฝึกอบรมบุคลากร ให้มีทักษะและองค์ความรู้เพื่อการขยายผลในวงกว้าง และการสร้างทีมจังหวัดเรียกว่า “MOE Innovation TEAM”
  3. แผนการจัดทำคำของบประมาณหมายถึง การเตรียมรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอสำนักงบประมาณพิจารณา งบประมาณสำหรับการจัดให้มีเครืองมือ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  4. แผนการเสนอกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง โดยเตรียมการศึกษาวิเคราะห์
  5. เพื่อยกร่างและเสนอกฎหมายที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประกาศใช้

ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ศธ360 องศา

บทความก่อนหน้านี้เกษียณแล้ว ทำอย่างไรต่อ กับเงินก้อน กบข.?
บทความถัดไปคณะแพทยศาสตร์ศิริราช แถลงข่าวงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่ 4 เชิญชวนประชาชนปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมติด #ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่