หน้าแรก ข่าวการศึกษา ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงาน ‘Work from Home’ ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564

ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงาน ‘Work from Home’ ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564

ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงาน 'Work from Home' ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564

881
0
ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงาน 'Work from Home' ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564
ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงาน 'Work from Home' ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564

ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงาน ‘Work from Home’ ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564

ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ ‘Work from Home’ ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกิน 25% ของบุคลากรทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการที’มีสถานที่ ทํางานในเขต 28 จังหวัดดังกล่าว มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและ ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด ให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางานไม,เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คํานึงถึงบุคลากรที่จําเป็นสําหรับงานให้บริการประซาขนเป็นสําคัญ

2.กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พักอาศัยอยู่ในเขต 28 จังหวัด ตามวรรคแรก และจะต้องเดินทาง ไปปฏิบัติราชการทั้งปกติและกรณีเฉพาะนอกเขต 28 จังหวัดดังกล่าว ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสั่งให้บุคลากรนั้น ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามแนวทางในข้อ 1 กรณีบุคลากรในสังกัดมีที่พักอาศัยอยู่นอกเขต 28 จังหวัด ตามวรรคแรก และจะต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการทั้งกรณีปกติและกรณีเฉพาะในเขต 28 จังหวัดดังกล่าว ให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง

3.ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกําหนดวิธีการที่ขัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้ บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่พักอาศัยรวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม,ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน โดยคํานึงถึงเป้าหมายการดําเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสําคัญ

ทั้งนี้ ในระหว่างที่กําหนดให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยให้มาทํางาน ณ สถานที่ทํางาน ไม1เกินร้อยละ 25 ตามข้อ 1 และข้อ 2นั้น ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและอาจารย์ ในสถานศึกษา ต้องกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที’กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เช่น การสื่อสารแบบ ทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชื้นเรียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค.ถึงวันอาทิตย์ที่17 มกราคม 2564

สำหรับ 28 จังหวัด ที่ได้มีการประกาศไปนั้นได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตาก นนทบุรี ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี

อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรีสุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร และระนอง.

บทความก่อนหน้านี้เชิญร่วมโครงการวันเด็ก Digital Literacy Family Kids ประจำปี 2564 รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่
บทความถัดไประบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เปิดให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน (นร.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่ วันนี้ – 13 ม.ค. 2564
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่