หน้าแรก ข่าวการศึกษา ศธ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ศธ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

361
0
ศธ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศธ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศธ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงศึกษาธิการได้มี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดดังนี้

เนื่องจากรัฐบาลได้ปรับพื้นที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยกําหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด และปรับไม่ให้ มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่เฝ้าระวัง ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้อง กับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลกําหนด จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และกําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยกําหนดวันและเวลาทํางานของบุคลากรในสังกัดและในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ ทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรไทย ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดวันและเวลาทํางานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางาน ในแต่ละวันทํางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงานนั้น โดยให้คํานึงถึงเป้าหมาย การดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ศธ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศธ.ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขอบคุณที่มา : Facebook สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง​ “เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด” ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
บทความถัดไปด่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่