ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดันนโยบาย “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ เร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู - ปรับวิทยฐานะ - สนับสนุนวิชาการ

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดันนโยบาย “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ เร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู – ปรับวิทยฐานะ – สนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2564 องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการไทย เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม SEAMEO Congress 2021 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 9,500 คน จาก 11 ประเทศสมาชิกซีมีโอ หนึ่งในประเด็นสำคัญคือการ “ปฏิรูปการพัฒนาครู” เพื่อยกระดับการศึกษาอาเซียน นำสู่การเสวนาต่อเนื่องในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ Chevron – SEAMEO Policy Advocacy for Strengthening Regional STEM Education Project เพื่อสังเคราะห์แนวทางขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษา สร้างโมเดล Teacher Development ที่ขับเคลื่อนทิศทางเดียวกันทั้งระบบ คือ หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพครู แนวทางการปรับวิทยฐานะ และการสนับสนุนด้านวิชาการ

ดร. สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันทั้งด้านองค์ความรู้และกำลังคนเพื่อก้าวข้ามวิกฤตด้านการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า เนื่องจากการพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งเน้นการพัฒนาครูและสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ครูและผู้นำโรงเรียนอย่างเหมาะสม ดังนั้นต้องมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะหลักฐานงานวิจัยเพื่อให้ผู้กำหนดนโยบายได้ใช้ประโยชน์ผลักดันในเชิงนโยบาย อีกทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในโรงเรียน

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดันนโยบาย “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ เร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู - ปรับวิทยฐานะ - สนับสนุนวิชาการ
ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดันนโยบาย “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ เร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู - ปรับวิทยฐานะ - สนับสนุนวิชาการ 4

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า แนวทางปฏิบัติสำคัญที่ส่งต่อเข้าไปหารือกับผู้กำหนดนโยบาย 11 ประเทศในที่ประชุม SEAMEO Congress 2021 ประกอบด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับ Gen ALPHA การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ และความเสมอภาคทางการศึกษา การเตรียมแรงงานในอนาคตที่มีทักษะสูงและเป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอ รวมถึงการเตรียมครูและผู้เรียนสำหรับอนาคตยุคดิจิตัล และปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาครูในประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่งบประมาณ แต่อยู่ที่วิธีการคิดและกรอบกระบวนการของการพัฒนา หรือ หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลไม่ได้ตั้งต้นที่ความต้องการของครูผู้สอน โดยเชื่อว่าครูในปัจจุบันทุกคนอยากพัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัล ถ้ามีการกำหนดกรอบการเรียนรู้ ให้เวลาและสร้างสื่อที่ครูสามารถเข้าถึง คาดว่าครูส่วนหนึ่งจะพัฒนาในเรื่องนี้ได้และใช้ดิจิตอลแพลทฟอร์มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยและอาเซียน โดยเฉพาะลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา เผชิญปัญหาด้านการศึกษาที่คล้ายกันคือ เด็กนักเรียนมีปัญหาด้านทักษะการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้เป็นอุปสรรคสำคัญในการเรียนชั้นสูงขึ้นไป ประกอบกับการมีหลักสูตรวิชาที่หนาแน่นมากกว่าประเทศอื่นๆ ผสมกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ดังนั้นปัญหาจึงอยู่ที่ทำอย่างไรที่ครูผู้สอนจะสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำมาตรฐานทางยุโรปมาปรับใช้เพราะปัจจัยสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดันนโยบาย “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ เร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู - ปรับวิทยฐานะ - สนับสนุนวิชาการ
ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดันนโยบาย “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ เร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู - ปรับวิทยฐานะ - สนับสนุนวิชาการ 5

“กระบวนการที่ศูนย์ฯ เร่งนำเสนอคือโมเดล Teacher Development ที่มีความสำเร็จจากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งครอบคลุม 1. ร่วมมือกับสถาบันผลิตครูและเครือข่ายครู เตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะเข้าสู่วิชาชีพครู และพัฒนาครูประจำการในลักษณะหลักสูตรประกาศนียบัตรแบบ non-degree 2. สนับสนุนให้ครูร่วมกันปรับวิธีจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่สอดคล้องแนวทางประเมินวิทยฐานะ”

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนเวทีปฏิบัติการนี้ และเป็นภาคเอกชนที่ริเริ่มโครงการด้านการพัฒนาสะเต็มศึกษามา กว่า 6 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เข้าสู่ระยะที่สองและประสบความสำเร็จในการทำโมเดลเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาที่ครอบคลุมต้นน้ำถึงปลายน้ำ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาให้กับกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ล่าสุดได้ขยายความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปีให้แก่ครูประจำการ

ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดันนโยบาย “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ เร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู - ปรับวิทยฐานะ - สนับสนุนวิชาการ
ศธ.จับมือศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด ดันนโยบาย “ปฏิรูปการพัฒนาครู” ทั้งระบบ เร่งสร้างโมเดลคลุมหลักสูตรพัฒนาครู - ปรับวิทยฐานะ - สนับสนุนวิชาการ 6

“หลักสูตรการอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ รัฐ และเครือข่าย Master Teacher โดยเชฟรอนฯ ให้การสนับสนุนทุนจำนวนร้อยละ 70 ให้แก่ครูที่เข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ตลอดจนเตรียมนำ Best Practice ในโครงการฯ ไปถ่ายทอดยังประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่เชฟรอนฯ ดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจริงจัง” นายอาทิตย์ กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่