หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ PA สังกัด อปท. พ.ศ. 2565 วิทยะฐานะ PA สังกัด อปท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ PA สังกัด อปท. พ.ศ. 2565 วิทยะฐานะ PA สังกัด อปท.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ PA สังกัด อปท. พ.ศ. 2565 วิทยะฐานะ PA สังกัด อปท.

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ PA สังกัด อปท. พ.ศ. 2565

วิทยะฐานะ PA สังกัด อปท. ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะฯ PA องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/10/28148_1_1664855849176.pdf?time=1664865204554

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ PA สังกัด อปท. พ.ศ. 2565 วิทยะฐานะ PA สังกัด อปท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ PA สังกัด อปท. พ.ศ. 2565 วิทยะฐานะ PA สังกัด อปท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ PA สังกัด อปท. พ.ศ. 2565 วิทยะฐานะ PA สังกัด อปท.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ PA สังกัด อปท. พ.ศ. 2565 วิทยะฐานะ PA สังกัด อปท.

แนบท้าย ว40 ลว. 30 ก.ย.2565
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2022/10/28148_2_1664855849192.pdf?time=1664865204554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (อบจ)
https://drive.google.com/file/d/18rD81LSkoQoRmX1WbHc6vZiht2rukJnF/view

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (เทศบาล)
https://drive.google.com/file/d/1_JzMoNP0gBUupmdXtfZ35MB0wJZBGgvr/view

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (อบต)
https://drive.google.com/file/d/1HZ9ZCgICvR-5uJAlzGw09RT3GZR6c8bl/view

สรุป PA : อปท บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2565

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA : สายงานการสอน

1. การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA
1.1 ครูในโรงเรียน ทำกับ ผอ.สถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก ผอ.สถานศึกษา ไม่สามารถรับได้ ก็ให้ ผอ.สำนัก/กองการศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ ให้เสนอ ก จังหวัดพิจารณา

1.2 ครู ศพด. ทำกับ ผอ.ศพด.(ณ วันนี้ยังไม่มี) ให้เสนอต่อผอ.สำนัก/กองการศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษาหากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ ให้เสนอ ก จังหวัดพิจารณา

2. องค์ประกอบของข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA (ของครู) มี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง
1) การปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและมีภาระงานตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด
2) ผลการปฏิบัติงาน : ด้านการจัดการเรียนรู้ : ด้านส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

คณะกรรมการประเมินผลงานตามข้อตกลง มี 3 คน
1. กรณีครูในโรงเรียน(นายก อปท.ลงนามแต่งตั้ง)
1.1 ผอ.สถานศึกษานั้นเป็นประธาน
1.2 บุคคลภายนอก 2 คน : ศน.หรือผู้ที่เคยเป็น ศน. ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือ อาจารย์สถาบันอุดมฯไม่ต่ำกว่า ผช.ศาสตราจารย์ หรือ ครูจากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา หาก ผอ.สถานศึกษานั้น ไม่อาจประเมินได้ ให้แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษาใกล้เคียง หรือผอ.สำนัก/กองการศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา เป็นประธานกรรมการ

2. กรณีครูใน ศพด.(นายก อปท.ลงนามแต่งตั้ง)
2.1 ผอ.ศพด.นั้นเป็นประธาน
2.2 บุคคลภายนอก 2 คน : ศน.หรือผู้ที่เคยเป็น ศน. ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือ อาจารย์สถาบันอุดมฯไม่ต่ำกว่า ผช.ศาสตราจารย์ หรือ ครูจากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา  หาก ผอ.ศพด.นั้น ไม่อาจประเมินได้ ให้แต่งตั้ง ผอ.ศพด. หรือผอ.สถานศึกษาใกล้เคียง หรือผอ.สำนัก/กองการศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา เป็นประธานกรรมการ

*** การแต่งตั้งคูะกรรมการให้คำนึงถึงวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ***

เกณฑ์การประเมินฯ PA(คงวิทยฐานะ+เลื่อนเงินเดือน)

ครูในโรงเรียน และครูใน ศพด.
1. จะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึง “ผ่านเกณฑ์” ตามข้อตกลง
2. จะต้องมีภาระงานตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

เกณฑ์การประเมินฯ PA(มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น)
กรณีปกติ
1. คุณสมบัติ ดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน
2. มีรอบประเมิน PA ย้อนหลัง 3 รอบปีงบประมาณ และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ตลอดระยะเวลา 4 ปีงบประมาณ
กรณีลดระยะเวลา
1. คุณสมบัติ ดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกัน
2. มีรอบประเมิน PA ย้อนหลัง 2 รอบปีงบประมาณ และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ตลอดระยะเวลา 3 ปีงบประมาณ
กรณี 3 จังหวัดชายแดนใต้(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา(เฉพาะเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ)
1. คุณสมบัติ ดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน
2. มีรอบประเมิน PA ย้อนหลัง 1 รอบปีงบประมาณ และมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
3. ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทัณฑ์ ตลอดระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ

การประเมินผลงาน(ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ)
ต้องผ่านการประเมิน 2 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน
1.2 ไฟล์ วีดิทัศน์ 2 ไฟล์
1) ไฟล์การสอนตามแผนฯ ไม่เกิน 1 ชม.
2) ไฟล์แรงบันดารใจ ไม่เกิน 10 นาที
ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
– ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ที่เกิดจากการสอนตามไฟล์วิดีทัศน์/แผนการจัดการเรียนรู้

****ครูเชี่ยวชาญ ส่งผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ส่งผลงานทางวิชาการ 2 เรื่อง***

คณะกรรมการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ให้นายก อปท. ลงนามแต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด จำนวน 3 คน

ช่วงเปลี่ยนผ่าน ครู อปท.สายงานการสอน

1. คำขอที่ยื่นไว้ตาม มฐ.เดิม(มฐ.2550/มฐ. ว23) ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
2. ครูที่ใช้สิทธิตาม มฐ.2550 แล้ว หรือไม่ใช้สิทธิในเวลาที่กำ จะไม่สามารถใช้สิทธิตาม มฐ.2550 ได้อีก
3. ครูที่จะยื่นขอฯวิทยฐานะตาม มฐ.2550 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนภายใน 30 กันยายน 2566 สามารถยื่นขอฯ ได้ 1 ครั้งในห้วงแรกที่มีสิทธิ(เมษายน 2566)
4. ครูที่จะยื่นขอฯวิทยฐานะตาม ว23 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนภายใน 30 กันยายน 2566 สามารถยื่นขอฯ ได้ 1 ครั้งภายใน 30 กันยายน 2566(สิ้นปี กศ.2565)
5. ครูที่มีคุณสมบัติครบตาม มฐ.2550 หลังวันที่ 30 กันยายน 2566
5.1 ให้นำผลการประเมินฯ ตาม มฐ.2550 ย้อนหลัง 1 ปี(ตาม วฐ.2) มา+กับ PA หนึ่งรอบ(กรณียื่นขอฯในปีงบประมาณ 2567)
5.2 ให้นำผลการประเมินฯ ตาม มฐ.2550 ย้อนหลัง 2 ปี(ตาม วฐ.2) มา+กับ PA หนึ่งรอบ(กรณียื่นขอฯในปีงบประมาณ 2568)

***ปีงบประมาณ 2569 เป็นต้นไป ให้ใช้ PA เท่านั้น***
6. ครูที่มีคุณสมบัติครบตาม ว23 หลังวันที่ 30 กันยายน 2566
6.1 ให้นำผลการประเมินฯ ตาม ว23 ย้อนหลัง 1 ปี(ตาม วฐ.2) มา+กับ PA หนึ่งรอบ(กรณียื่นขอฯในปีงบประมาณ 2567)
6.2 ให้นำผลการประเมินฯ ตาม ว23 ย้อนหลัง 2 ปี(ตาม วฐ.2) มา+กับ PA หนึ่งรอบ(กรณียื่นขอฯในปีงบประมาณ 2568)
(ผู้มีสิทธิลดระยะเวลาให้ใช้ มฐ.เดิม 1 รอบ+PA หนึ่งรอบ ยื่นขอในปีงบประมาณ 2566)

***ปีงบประมาณ 2569 เป็นต้นไป ให้ใช้ PA เท่านั้น***

การคงวิทยฐานะ
ให้ใช้ผลการประเมิน PA มาเป็นเงื่อนไขในการตัดสิน

ดาวน์โหลดไฟล์ รวมแบบฟอร์ม PA ครู สังกัด อปท.ทุกวิทยฐานะ ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : http://arunee.net

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่