ลิงก์ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สพฐ.
ลิงก์ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สพฐ.

ลิงก์ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ การพัฒนา ที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักมีเจตคติมีความรู้ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเติบดตขึ้นเป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เพื่อให้การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำ เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น สำหรับให้โรงเรียนนำแนวทางของเกณฑ์การประเมินไปใช้ประยุกต์ใช้ โดยเทียบเทียบเคียง ให้เหมาะสม กับบริบทของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความมุ่งมั่นที่พัฒนา ไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา อันจะส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้และดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีเหลือไว้ใช้สำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย โดยกำหนด โรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

1.สร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ การประเมินโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.โรงเรียนดำเนินการพัฒนาโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.โรงเรียนประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเทียบเคียง ผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนด อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

4.นำ ผลการประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงขอเชิญชวนโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ร่วมทำแบบประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ https://inno.obec.go.th/eesd/eneva/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

ลิงก์ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สพฐ.
ลิงก์ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สพฐ.

คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รร.สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลิงก์ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย สพฐ. 3

ดาวน์โหลด คู่มือเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รร.สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลิงก์ทำแบบประเมิน มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สพฐ.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้ลิงก์โหลดเกียรติบัตรฟรี OEC Talks ครั้งที่ 3 เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
บทความถัดไปสพฐ.หนุนเด็กออกกำลังกาย !!! มอบ สพท.ติดตามใกล้ชิด
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่