หน้าแรก ข่าวการศึกษา (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

(ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

148
0
(ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
(ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

 (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ตามที่ สพฐ. กำหนดให้มีการพัฒนาครู ประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  ให้กับสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 คน 1 สถานศึกษา เพื่อให้ครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด มีสมรรถนะในการนำจิวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นั้น

บัดนี้ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ได้ดำเนินการสร้าง (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาในหลักสูตรดังกล่าว จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบเพื่อเติมเต็มให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาในหลักสูตรดังกล่าว ต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร

หากมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะประการใด ให้แจ้งโดยตรงที่ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.  ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here