ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการนโยบายภาษาแห่งชาติ
ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการนโยบายภาษาแห่งชาติ

ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการนโยบายภาษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านนโยบายภาษาแห่งชาติ พ.ศ.2564-2565 ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอ ซึ่งแผนดังกล่าวมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาภาษาเพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ ภาษาเพื่อการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ภาษาเพื่อการรับรู้ เข้าใจและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และภาษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพัฒนากรอบแนวคิดนี้ คือ

การใช้ภาษาแม่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ และเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเนื่องจากสอคคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์โดยไม่ละเลยการใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1.ขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การยอมรับการเป็นสังคมพหุลักษณ์และมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
2.พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชาติด้วยการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลาย
3.ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติและ ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์
4.รักษา สืบทอดการใช้ภาษาท้องถิ่น หรือภาษาแม่ทั้งในชีวิตประจำวันและในระบบการศึกษา
5.พัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านภาษาเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
6. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและสื่อเพื่อการสื่อสารการดำรงชีวิตและรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาส

โดย ศธ.จะได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดได้นำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นโฆษกศธ.(ฝ่ายข้าราชการประจำ) ตามที่ ศธ.เสนอ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายรัฐบาล นโยบาย รมว.ศึกษาธิการ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกระทรวงเป็นไปอย่างคล่องตัว.

ขอบคุณที่มาของข่าว : Facebook เพจ At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่