รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2564
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2564

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๗๗๑,๗๓๐ ราย และเหรียญจักพรรดิมาลา (ในส่วนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2564
รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2564 2

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้

 1. องค์การค้าของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. ลกจ้างประจำของส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 3. พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 4. พนักงานราชการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 6. พนักงานราชการ สำนักงานรัฐมนตรี
 7. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 8. สำนักงานรัฐมนตรี
 9. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 10. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 11. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 12. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 13. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 14. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 15. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 16. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
 17. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 18. พนักงานองค์กรของรัฐ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
 19. พนักงานองค์กรของรัฐ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 20. พนักงานองค์กรของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 21. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓

[เหรียญจักรพรรดิมาลา กระทรวงศึกษาธิการ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E003_15_4/1.PDF ต่อด้วย
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E003_15_5/1.PDF


ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา | เพจ Facebook ศธ360องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่