ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อเงินกู้ ช.พ.ค.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5 และสมาชิก ช.พ.ส. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่แล้ว รายละเอียดดังนี้

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ ๕ และสมาชิก ช.พ.ส. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ ๕ และสมาชิก ช.พ.ส. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเนื่องจากไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่แล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑ ๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๙๖ ประกอบความในข้อ ๕ แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๗๐๗ ว่าด้วยการให้สินเชื่อ จึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน ดังต่อไปนี้

๑. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ (รหัส 04-12-11/10)

๒. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ ๕ และสมาชิก ช.พ.ส. ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ (รหัส 04-12-11/23)

๓. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ (รหัส 04-12-149)

๔. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ (รหัส 04-12-164)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

วิทัย รัตนากร

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/D/067/T_0023.PDF

บทความก่อนหน้านี้เช็คที่นี่!! โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร การศึกษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อนำไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริง ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่