ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ออก หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แทน
ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ออก หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แทน

ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ออก หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แทน

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 133 ง  ได้เผยแพร่ประกาศข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการร้บรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1) ให้แก้ไขนิยามคำว่า “มาตรฐานความรู้ หมายความว่า มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ผู้บริหารีสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ตามข้อบังคับ” ในข้อ 3 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการร้บรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550

2) ให้ยกเลิก “ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน”

3) ให้เพิ่มนิยามคำว่า “หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ”  หมายความว่า หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้กับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ตามข้อบังคับนี้

4) ให้ยกเลิก ข้อ 9 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการร้บรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ฯ  พ.ศ. 2550 แล้วให้ใช้คำต่อไปนี้ “ข้อ 9 ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกหนงสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้ผ่านการรับรองความรู้ตามข้อบังคับนี้”

5) ให้ยกเลิก ข้อ 10 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการร้บรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ฯ  พ.ศ. 2550 แล้วให้ใช้คำต่อไปนี้ “ข้อ 10 ผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานความรู้ จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”

6) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่ก่อนข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

6.1) เป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่องแล้ว แต่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ทันภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาหลังวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ครบ 1 ปีต่อเนื่อง เมื่อได้รับ การรับรองจากสถานศึกษาแล้ว ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองไปขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

6.2) เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษายังไม่ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีต่อเนื่อง ทั้งที่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหมดอายุ และยังไม่หมดอายุ ให้ขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่อไปจนครบระยะเวลา 1 ปีต่อเนื่อง เมื่อได้รับการรับรองจากสถานศึกษาแล้วให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองไปขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

7) ให้ผู้ได้รับการรับรองความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ฯ พ.ศ. 2550 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองเฉพาะมาตรฐานความรู้ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่ก่อนข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ กรณีใดกรณีหนึ่งนั้น ให้ชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ฯ (เฉพาะมาตรฐานความรู้ที่ผ่านการรับรองฯ โดยวิธีการเทียบโอน) ตามอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการรับรองความเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2550 มาตรฐานละ 300 บาท เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ออก หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แทน
ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ออก หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แทน

          สำหรับเอกสารประกอบคำขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 1) แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  3) สำเนาผลการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครบ 9 มาตรฐาน (ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548)  4) สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (กรณีเคยขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน)  5) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (กรณีไม่เคยขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน)  และ  6)  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล หรือคำนำหน้านาม

          ขั้นตอน และวิธีการขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดำเนินการ ดังนี้  กรอกข้อมูลในแบบคำขอฯ ให้ครบถ้วน ชัดเจน และรับรองความถูกต้องของข้อมูล และระบุข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (e-mail) ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เนื่องจาก ข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการติดต่อสื่อสารในกรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน รวมถึงการแจ้งผลการพิจารณาออกหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพให้กับผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ฯ  แล้วยื่นแบบคำขอ และเอกสารหลักฐานผ่านทางไปรษณีย์ ถึงเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักมาตรฐานวิชาชีพ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

          การชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนความรู้ฯ (เฉพาะมาตรฐานความรู้ที่ผ่านการรับรองฯ โดยวิธีการเทียบโอน) สามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ ผ่านเคาน์เตอร์บริการ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ    เข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 059-6-01254-3 หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย

ดาวน์โหลดเอกสารแบบขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานฯ ประกาศข้อบังคับคุรุสภาฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ เลขที่ 128/1 ถนน นครราชสีมา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 4862 หรืออีเมล : www.ksc_unit@ksp.or.th

………………………………………………

ตัวอย่างแบบหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ออก หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แทน
ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ออก หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ แทน


………………………………………………

ดาวน์โหลดแบบคำขอ

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่