สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สมัครวันนี้ - 25 ตุลาคม 2565
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สมัครวันนี้ - 25 ตุลาคม 2565

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สมัครวันนี้ – 25 ตุลาคม 2565

ครูอาชีพดอทคอมแนะนำทุนการศึกษาดีๆ ข่าวดี สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สำหรับปี 2566 ปีนี้เปิดรับ 46 ทุน เปิดรับสมัครวันนี้ – 25 ตุลาคม 2565

ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

 1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
 2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 27 ทุน
 3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
 4. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน
 5. ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ทุน
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สมัครวันนี้ – 25 ตุลาคม 2565

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๖ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สมัครวันนี้ – 25 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2566 
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 
 • รายละเอียดแนวทางการศึกษาทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ไปศึกษาระดับปริญญาตรีโท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2566 
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566 
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปี 2566
 • กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 •  หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน(ตามแบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1)

รายละเอียดที่ >> สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) : ประกาศจาก ก.พ. (ocsc.go.th)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

การสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ ประจําปี 2566
เพื่อประโยชน์ของท่าน
๏ โปรดอ่านขั้นตอนการสมัครสอบโดยละเอียด ปฏิบัติตามที่ได้แนะนําไว้ทุกขั้นตอน ๏
ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ พิมพ์ใบสมัครและพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 2. ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ 1.กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ พิมพ์ใบสมัครสอบ และพิมพ์ใบแจ้งการชําระเงินตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565สมัครสอบค้นหาใบสมัครและ
ใบแจ้งการชำระเงิน

เมนูที่เกี่ยวข้องในการสมัครขั้นตอนที่ 1


1)เข้าเมนู “สมัครสอบ” กรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน เช่น เลขประจําตัวประชาชนชื่อ – นามสกุล หน่วยที่สมัครสอบ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น เมื่อกรอกครบถ้วนแล้ว ให้กดต่อไป

2)จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ ได้แก่ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุล ทุนที่สมัครสอบหน่วยที่สมัครสอบ ให้ตรวจสอบความถูกต้อง2.1 หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดแก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง2.2 หากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ให้กดส่งใบสมัคร จะมีข้อความขึ้นว่า “บันทึกการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว”

3)ให้ท่านพิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งการชําระเงิน โดย3.1 ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน และนํามายื่นให้สํานักงาน ก.พ. พร้อมเอกสารอื่นๆที่กําหนดในวันสอบข้อเขียน3.2 ใบแจ้งการชําระเงินเพื่อนําไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ต่อไปหรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ก็ได้ ในขั้นตอนนี้เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่กรอกในใบสมัครได้อีก

หมายเหตุหากระบบไม่ขึ้นข้อความว่า “บันทึกการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว” แสดงว่าท่านอาจจะสมัครสอบไม่ได้ให้ท่านตรวจสอบโดยทำการสมัครสอบใหม่อีกครั้ง หากมีข้อความขึ้นว่า “เลขประจำตัวประชาชน นี้มีอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว”ให้ท่านเข้าไปในหัวข้อ “ค้นหาใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงิน” พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนลงไป ระบบจะขึ้นใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงิน ให้พิมพ์เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป

ข้อควรระวังเลขประจำตัวประชาชน หากไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่สามารถเข้าสอบได้ขั้นตอนที่ 2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 26 ตุลาคม 2565 นำใบแจ้งการชำระเงิน ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันและเวลาที่กำหนด

เมื่อชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินที่ทางธนาคารให้มา ดังนี้– เพื่อชำระเงิน : สำนักงาน ก.พ.– เลขที่อ้างอิง 1 : ตรงกับ Ref No.1– Ref No.2 : ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน– Ref No.3 : ตรงกับจำนวนหน่วยทุนที่สมัครสอบ

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดฟอร์ม แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู doc ทุกวิทยฐานะตามเกณฑ์ PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ใช้กรอกในระบบ DPA
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างรายงานนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา Best Practice ปี 2565 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้านด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยนายดวงชัย มงคลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนกทา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่