หน้าแรก ข่าวการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบศาสนสมบัติของวัด ฉบับใหม่!! ห้ามเช่าที่วัดเกิน 3 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบศาสนสมบัติของวัด ฉบับใหม่!! ห้ามเช่าที่วัดเกิน 3 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบศาสนสมบัติของวัด ใหม่ !!! ห้ามเช่าที่วัดเกิน 3 ปี

725
0
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบศาสนสมบัติของวัด ฉบับใหม่!! ห้ามเช่าที่วัดเกิน 3 ปี
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบศาสนสมบัติของวัด ฉบับใหม่!! ห้ามเช่าที่วัดเกิน 3 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบศาสนสมบัติของวัด ฉบับใหม่!! ห้ามเช่าที่วัดเกิน 3 ปี

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 มีทั้งหมด 12 ข้อ มีสาระสำคัญ อาทิ ข้อ 3การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ให้วัดลงทะเบียนทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานและเมื่อต้องจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จำหน่ายออกจากทะเบียน โดยระบุเหตุแห่งการจำหน่ายไว้ด้วย ส่วนการได้มาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เมื่อได้จดทะเบียนการได้มาตามกฎหมายแล้วให้วัดในเขตกรุงเทพฯ ส่งหลักฐานการได้มาเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) สำหรับวัดในเขตจังหวัดอื่นให้ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้น

ข้อ 4 การกันที่วัดไว้สำหรับเป็นที่จัดประโยชน์จะกระทำได้ต่อเมื่อ พศ.เห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม(มส.) ข้อ 5 การให้เช้าที่วัดที่กันไว้สำหรับเป็นที่จัดประโยชน์ ที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ทำทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และให้วัดเก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานหรือจะฝากไว้กับพศ.และการให้เช่า หากมีกำหนดระยะเวลาเกิน 3 ปีจะกระทำได้ต่อเมื่อ พศ.เห็นชอบ และได้รับอนุมัติจาก มส.เช่นเดียวกับการให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ เพื่อเป็นทางเข้าออกไม่ว่าจะมีกำหนดระยะเวลากี่ปีก็ตาม

ข้อ 7 การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกิน 1 แสนบาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของวัดหรือวิธีการอื่นใดตามที่ มส.กำหนด ส่วนการดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค ข้อ 8 ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งทำบัญชีรับจ่ายเงินของวัด เมื่อเมื่อสิ้นปีปฎิทินให้ทำบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้อง

ข้อ 9ในกรณีวัด เจ้าอาวาส ไวยาวัจจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดถูกต้องหรือถูกหมายเรียกเข้าเป็นโจทย์ร่วมหรือจำเลยร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เจ้าอาวาสแจ้ง พศ.ภายใน 5 วันนับแต่วันที่รับหมาย เป็นต้น

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

บทความก่อนหน้านี้วธ.เตรียมจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย”
บทความถัดไปโครงการไฟ-ฟ้า ชวนน้อง ๆ เยาวชนสมัครเป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ พร้อมรางวัลทุนการศึกษา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่