ศธ.เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ศธ.เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ศธ.เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออก ประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เรื่อง ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบแทนประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการลดภาระแก่ประชาชน ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การออกประกาศนียบัตร พ.ศ. 2539 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ 8 ในกรณีที่ประกาศนียบัตรชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนียบัตร ตามข้อ 6 และข้อ 7 แล้วแต่กรณี เป็นผู้ออกใบแทนประกาศนียบัตรให้”

ศธ.เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ศธ.เผยแพร่ ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ ว่าด้วย การออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ศธ.เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ศธ.เผยแพร่ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการออกประกาศนียบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่