ด่วนที่สุด!! การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
ด่วนที่สุด!! การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

ด่วนที่สุด!! การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า เพื่อให้มีข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูประยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนชั้นเรียนรายปี เพื่อกำหนดเป้าหมายการรับนักเรียนให้พอเหมาะกับจำนวนนักเรียนที่คาดว่าจะเข้าเรียนในปีนั้น ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนตัวป้อนได้มีที่เรียนทุกคน รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการขอขยายชั้นเรียน และการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการจัดตั้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนสำหรับอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น งบเงินอุดหนุนรายหัวและใช้เป็นหลักในการวางผังบริเวณสถานศึกษาเพื่อให้การจัดวางผังบริเวณมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของสถานศึกษา จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งโรงเรียนในสังกัด จัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ทางระบบ จัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา บนเว็บไซต์ https://classroomplan.bopp-obec.info ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดการจัดทำแผนชั้นเรียนฯ ตาม QR Code ที่แนบท้ายมานี้

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบงานแผนชั้นเรียน กำกับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบข้อมูลชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัดรายโรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนชั้นเรียนประกาศแผนชั้นเรียนตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก”คณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา”ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ผ่านทางระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลทาง Line Group “งานแผนชั้นเรียน (เฉพาะ จนท.เขตพื้นที่)” ตาม QR Code ที่แนบท้ายมานี้

ด่วนที่สุด!! การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
ด่วนที่สุด!! การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา 4
ด่วนที่สุด!! การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
ด่วนที่สุด!! การจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา 5

เข้าระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

คลิกที่ : ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา บนเว็บไซต์ https://classroomplan.bopp-obec.info

ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป
และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป
และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ ระดับสถานศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูล
แผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569)

สามารถรับชม Video ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่